Disputas: Inga Maria Rinvoll Johannsdottir

Cand. med. Inga Maria Rinvoll Johannsdottir ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (philosophiae doctor): Late psychosocial effects in young survivors of Acute Myeloid Leukemia, Infratentorial Astrocytoma and Wilms Tumor in childhood - A Nordic collaborative study

Bedømmelseskomité

1. opponent: Dosent Krister K. Boman, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Institutet, Sverige

2. opponent: Overlege Randi Nygaard, Barne-og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge

3. opponent: Professor Trond H. Diseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Drude M. Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Jon Håvard Loge, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Psykososiale seneffekter etter kreft i barnealder.

Unge overlevere etter kreft i barnealder sliter med psykososial tilpasning på visse områder, men generelt rapporterer de å ha det som sine jevnaldrende som ikke har hatt kreft. Barnelege Inga Maria Rinvoll Johannsdottir har forsket på psykososiale seneffekter hos nordisk ungdom og unge voksne, som i barnealder fikk behandling for tre forskjellige typer kreft; akutt myelogen leukemi, hjernesvulst i bakre skallegrop eller nyresvulst. Spørreskjemaer ble sendt til de tidligere pasientene og svarene ble sammenliknet med data fra den norske normalbefolkningnen. I sin avhandling Late psychosocial effects in young survivors of Acute Myeloid Leukemia, Infratentorial Astrocytoma and Wilms Tumor in childhood – A Nordic collaborative study har dr. Johannsdottir beskrevet forskjeller i psykososial tilpasning mellom overlevere og alders- og kjønnsjusterte kontroller. Færre overlevere i ung voksen alder var i lønnet arbeid og flere mottok sosiale ytelser sammenlignet med jevnaldrende. Et annet viktig funn var at unge, voksne overlevere er mer kronisk trøtte enn jevnaldrende i normalbefolkningen. Overlevere i ungdomsårene rapporterte god selvtillit og velvære men de var samtidig mer bekymret enn sine jevnaldrende. Seneffekter etter disse kreftformene har i liten grad blitt studert til nå. Både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv gir disse resultatene en ny kunnskap om tidlige seneffekter etter kreftbehandling av varierende intensitet. Funnene kan gi grunnlag for intervensjoner og vil være til nytte i oppfølgingen av overlevere etter barnekreft.

For mer informasjon

For mer informasjon kontakt Michael T. N. Møller.


 

Publisert 29. mai 2012 15:06 - Sist endret 22. sep. 2014 10:35