Disputas: Valjbona Tiric Preljevic - Psykiatri

Cand.med. Valjbona Tiric Preljevic ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Depression and anxiety disorders in end stage renal disease patients in dialysis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jan Ivar Røssberg, Enhet voksenpsykiatri, Universitetet i Oslo
  • 2. opponent: Universitetslektor Anne Ingeborg Berg, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristian Heldal, Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark HF, Skien

Disputasleder

Professor emeritus Steinar Lorentzen, Enhet for voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Toril Dammen, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

I sin avhandling ” Depression and anxiety disorders in end stage renal disease patients in dialysis” har psykiater og forsker Valjbona T. Preljevic studert forekomst av depresjon, angst og somatoforme lidelser hos pasienter med nyresvikt, stadium 5 som behandles med dialyse i Norge. Det er lett å overse depressive- og angstsymptomer hos personer med nyresvikt, spesielt i en fase der uremiske symptomer tar hele oppmerksomheten og kan maskere psykiske symptomer. Ved bruk av strukturert klinisk intervju SCID-I, viste studien at depressive- og angstlidelser forekommer ofte hos dialysepasienter og at somatoforme lidelser har lav forekomst.

Det er viktig å identifisere depressive- og angstlidelser. I sin studie har Preljevic og hennes medarbeidere evaluert screeningsegenskaper ved flere spørreskjemaer Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Beck Depression Inventory (BDI) og Cognitive Depression Inventory (CDI) for kartlegging av depressive- og angstlidelser. HADS-D og BDI viste tilfredsstillende screeningsevne for depresjon, mens HADS-A viste god evne som screeningsinstrument for angst.

Preljevic og medarbeidere har også studert om det er noen pasientkarakteristika som uavhengig av hverandre kan øke sannsynligheten for identifisering av depressive- og angstlidelser i en klinisk hverdag. Studien viste at samtidig høye verdier av C- reaktiv protein (CRP≥ 6 mmol/L), og lave verdier av body mass index (BMI ≤ 21 kg/m2) var assosiert med psykiatrisk komorbiditet.

Dialysepasienter med depressive lidelser rapporterte redusert helserelatert livskvalitet (HRQOL), mens pasienter med angstlidelser ikke rapporterte en slik reduksjon. Pasienter med både depresjon og angst rapporterte mest alvorlig HRQOL reduksjon. Derfor bør også angstlidelser kartlegges hos pasienter med depresjon. Studien fant ingen sammenheng mellom depressive- og angstlidelser og dødelighet hos pasienter i dialyse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 9. okt. 2015 09:49 - Sist endret 12. okt. 2015 13:00