English version of this page

Green Approach to Improved Nutritional support for cancer patients (GAIN)

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, merke, grafikk.

Om prosjektet

GAIN er en randomisert kontrollert studie, der et nytt behandlingstilbud hos klinisk ernæringsfysiolog skal testes ut. Tilbudet innebærer tettere oppfølgning fra klinisk ernæringsfysiolog og bruk av digitale registreringsverktøy for vekt og matinntak, samt digital og/eller telefonisk oppfølging. Det nye behandlingstilbudet skal sammenlignes med standard oppfølging av ernæringsstatus.

Mål

Formålet med prosjektet er å redusere forekomsten av underernæring hos kreftpasienter ved å implementere og evaluere en individuell ernæringsbehandling, ved hjelp av en grønn (bærekraftig) tilnærming inkludert digitale kommunikasjons- og registreringsverktøy under hele behandlingsforløpet.

Resultater

Rekruttering av deltagere starter i september 2022.

Bakgrunn

Underernæring er assosiert med økt sykelighet og dødelighet, redusert livskvalitet og er en stor økonomisk belastning på helsetjenesten. Kreftpasienter som får strålebehandling eller kirurgi som affiserer gastrointestinal-kanalen, har særlig store ernæringsutfordringer. Det samme gjelder pasienter som får langvarig eller utprøvende behandling.

Det er behov for å bedre ernæringsbehandlingen til kreftpasienter i hele behandlingsforløpet, og dermed redusere forekomsten av underernæring. 

Alle pasienter som blir innlagt i norske sykehus skal vurderes for underernæringsrisiko, men det er bare liten del av de som har behov som får ernæringsbehandling.  En viktig barriere er mangel på tekniske løsninger for å sette mål og følge opp tiltak om f.eks. energi og proteintilførsel. Det er behov for forskning på dette temaet, for å avklare hvilke pasientgrupper som har mest nytte av ernæringsbehandling, samt studere hvordan individuell ernæringsbehandling kan implementeres i helsetjenesten på en bærekraftig måte

Finansiering

En 3-åring stipendiatstilling er finansiert av Institutt for Medisinske basalfag, UiO. Vi har mottat 100 000.- i driftsmidler fra UNIFOR. 

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i regi av Senter for klinisk ernæring, som er et samarbeid mellom Kreftklinikken OUS og Avdeling for Ernæringsvitenskap, UiO. 

Utstyr

GAIN benytter kjernefasilitene for kliniske ernæringsstudier, med blant annet Lunar DXA og indirekte kalorimetri.

 

Publisert 2. des. 2021 13:38 - Sist endret 2. des. 2021 15:19