English version of this page

HEIA: Mat og aktivitet for god helse (avsluttet)

Prosjektet hadde som mål å utvikle, gjennomføre og evaluere et helhetlig intervensjonsprogram for å fremme sunn vektutvikling blant barn i overgangen til ungdomsalder (11-13 år).

Om prosjektet

Prosjektet ble gjennomført av forskere ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, og Norges idrettshøgskole.

Prosjektet ble gjennomført på 37 skoler i Østlandsområdet, og startet med elever fra 6.trinn høsten 2007 som deltok ut 7. trinn våren 2009. Tolv skoler fikk intervensjonsprogrammet i tillegg til å delta på datainnsamlingene, mens de øvrige 25 skolene var kontrollskoler og deltok kun på datainnsamlingene.

Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd, og det ble meldt til Regional komité for medisinsk forskningsetikk og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Mål

Å utvikle, gjennomføre og evaluere et helhetlig intervensjonsprogram for å fremme sunn vektutvikling blant barn i overgangen til ungdomsalder (11-13 år).

Forskningshypotesene som ble testet ut var:

 • Det er mulig å utvikle og gjennomføre et godt fungerende intervensjonsprogram i samarbeid med skoler, foreldre, lokal helsetjeneste og organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter for barn/ungdom.
 • Et godt fungerende intervensjonsprogram for sunn vektutvikling bidrar til et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet blant barna.
 • Et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitetsnivå bidrar til redusert forekomst av overvekt og fedme blant barna.
 • Intervensjonsprogrammet vil ikke medføre økt forekomst av unødvendig slankeatferd blant barna, eller til økt forekomst av spiseforstyrrelser.

Bakgrunn

Gode kostvaner og fysisk aktivitet reduserer risikoen for overvekt og fedme samt en rekke ikke-smittsomme sykdommer. Skoleelever er en viktig gruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak; de levevaner en tilegner seg i denne perioden av livet har en tendens til å vedvare.

Intervensjonsprogrammet ble utviklet med utgangspunkt i en systematisk planleggingsmodell – Intervention Mapping, og er rettet mot å endre følgende atferder hos elevene:

 • Øke inntaket av frukt og grønnsaker
 • Redusere inntaket av sukkerrike drikker
 • Øke fysisk aktivitet i hverdagen og helg
 • Redusere tiden foran TV og PC

Det ble videre antatt at atferdene ble påvirket av følgende faktorer (mulige determinanter) som tiltakene i intervensjonsprogrammet derfor var rettet mot:

 • Bevissthet om egne vaner
 • Tilgjengelighet av sunne matvarer og muligheter til å være fysisk aktiv
 • Tydelige rollemodeller og regler
 • Støtte og oppmuntring fra familie, venner og skole

Intervensjonsprogrammet bestod av :

 • Undervisning om energibalanse og kostholdsatferd (5 timer, 6. klasse)
 • Personlig rådgivning via pc (5 moduler, 7. klasse)
 • Frukt/grønnsaks- og fysisk aktivitets-pauser (en av hver en gang i uka)
 • Postere (en per måned)
 • En miljøkomponent som bestod av aktiv transportkampanjer (3 x 1 uke), utstyrskasse for aktive friminutt, og forslag til enkle forbedringer av skolegården
 • Inspirasjonskurs i fysisk aktivitet for lærere (1 dag per år)
 • Faktaark til foreldre (ett hver måned)

Effektevalueringen på vektutvikling, atferder og mulige determinanter ble målt ved hjelp av datainnsamlinger før (høst 2007), under (vår 2008) og etter (vår 2009) intervensjonen blant elevene på både intervensjons- og kontrollskolene. Datainnsamlingsmetodene bestod av spørreskjema, objektive målinger av antropometriske mål og fysisk aktivitet. Prosessevaluering som målte om tiltakene ble gjennomført/nådde frem til deltakerne og hvordan de opplevde tiltakene ble målt med spørreskjema til lærere, elever og foreldre ved intervensjonsskolene våren 2008 og 2009.

Delprosjekter

1) Home environmental influences on adolescents’ energy balance related behaviours. The HEIA cohort study.

PhD-student Torunn Holm Totland (2009-)

Finansiering: ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering via Nasjonalforeningen for folkehelsen.

2) Sedentary behaviors, physical activity and dietary behaviors: tracking, change, associated factors and longitudinal associations among Norwegians in the transition into adolescence.

PhD-student Mekdes K. Gebremariam (2010-)

Funding: Norwegian Research Council (grant no. 196931/V50)

Resultater

Før intervensjonen (data fra høst 2007):

 • Forekomst av overvekt (inkl. fedme) var 15 % blant jentene og 14 % blant guttene, 30 % blant mødrene og 59 % blant fedrene. Høyest forekomst av overvekt - 18,8 % - ble observert blant barn med foreldre som hadde mindre enn 12 års utdanning.
 • Nivå av foreldrenes utdanning (høy), frokostfrekvens (høy) og moderat til høy fysisk aktivitet var positivt assosiert med å være normalvektig, og å se på TV var positivt assosiert med overvekt blant elevene.
 • De overvektige barna var mindre fysisk aktive enn de normalvektige. Høyere grad av mestring og opplevd støtte fra venner hang sammen med et høyere nivå av fysisk aktivitet, uavhengig av vektstatus.
 • Inntak av brus og saft med sukker var høyere i helgedager enn i ukedagene, og frukt- og grønnsaksinntaket var lavt. Jo høyere foreldrenes utdanning var, jo høyere var barnas opplevde tilgjengelighet av sunn mat (frukt/grønnsaker), og jo lavere var tilgjengeligheten av usunn mat (sukkerrike drikker).

Under/etter intervensjonen:

 • Etter 8 måneders intervensjon var tid brukt på TV/DVD og PC/spill-bruk, og inntak av sukkerrike drikker i løpet av helgedager signifikant lavere blant jentene i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen.
 • Etter 20 måneder hadde intervensjonen en liten effekt på generell fysiske aktivitet (p=0.05), og den var størst blant jentene, og blant deltakerne i gruppen som i utgangspunktet hadde lav aktivitet.
 • Etter 20 måneder ble det funnet gunstige effekter for kroppsmasseindeks (KMI) og KMIz score hos jenter, men ikke hos gutter. Mens en gunstig effekt ble funnet for KMI blant barn som hadde foreldre med høyt utdanningsnivå, ble en negativ effekt funnet for midje-hofte forhold blant barn som hadde foreldre med lav utdanning.

Finansiering

Samarbeid

Start - slutt

01.06.2006 - 31.08.2012

Publisert 27. juni 2013 15:12 - Sist endret 23. jan. 2019 13:35

Kontakt

Kontaktperson:

Nanna Lien

Tlf 22 85 13 78

Besøksadresse:

Avdeling for ernæringsvitenskap, rom 3142
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo
 

Prosjektleder

Knut-Inge Klepp
 

Prosjektkoordinator

Nanna Lien