English version of this page

Molekylære mekanismer ved delirium og demens

Prosjeket vil undersøke de molekylære mekanismene involvert i utviklingen av delirium, eller «akutt forvirring», og demens.

Om prosjektet

Ved å undersøke blod- og spinalvæskeprøver fra pasienter med og uten delirium , dyremodeller for delirium og demens, bildeundersøkelser og materiale fra avdøde, ønsker vi å teste noen av hypotesene om hva som forårsaker delirium og demens.

Delirium ("akutt forvirring") er svært vanlig ved akutt sykdom hos eldre, og er kjennetegnet av akutt oppstått oppmerksomhetssvikt og svekkede kognitive funksjoner. Mens man før trodde at dette var en tilstand som gikk tilbake av seg selv, tyder nyere forskning på at delirium kan utløse demens. Hos pasienter som allerede har en etablert demens fører delirium ofte til en dramatisk forverring av demensforløpet.

Mål

Prosjektet har følgende mål:

 • Demonstrere effekten av signalstoffer og nervecellesignalering på utviklingen av delirium og demens.
 • Påvise pro- og/eller anti-inflammatoriske molekyler med effekt på delirium- og demensassosierte forstyrrelser
 • Øke vår innsikt i det molekylære og cellulære grunnlaget for kognitive reserver
 • Utforske potensielle behandlingsstrategier, særlig legemidlene klonidin og ondansetron.

Bakgrunn

Prosjektet gjennomføres av et konsortium av basalforskere og klinikere, ledet av professor Farrukh A Chaudhry, Universitetet i Oslo (leder) og professor Torgeir B Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus (nestleder). Chaudhry har omfattende erfaring med studier av nervecellesignalering i dyremodeller. Wyller etablerte, og Watne leder Norges eneste gruppe for deliriumforskning, Oslo Delirium Research Group (ODRG). ODRG skal være vertskap for den europeiske deliriumkonferansen 2017, Hotel Bristol i Oslo 16. - 17. November 2017. 

Samarbeid

 • Professor Alasdair MacLullich, University of Edinburgh
 • Professor Henrik Zetterberg, University of Gothenburg
 • Professor Lars Nordsletten, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus – Ullevål.
 • Professor Johan Ræder, Anestesiavdelingen, Oslo Universitetssykehus – Ullevål
 • Dr Colm Cunningham, Trinity College Dublin, Irland
 • Professor Johannes Attems, Newcaslte Brain Tissue Resource, Newcastle University
 • Professor Henrik Zetterberg, Professor Kaj Blennow. Sahlgrenska Universitet, Gøteborg, Sverige.
 • Wender Figved, Marius Myrstad, Ullrich Sprang. Ortopedisk/anestesiologisk avdeling, Vestre Viken, Bærum.
 • Einar Siversten, Ole Christian Roald, Aasmund Godø. Ortopedisk/anestesiologisk avdeling, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway
 • Professor Asbjørn Årøen, Adam Essack, Christian Pollmann. Ortopedisk/anestesiologisk avdeling. AHUS, Norway
 • Professor Anders Fjell, Professor Kristine Walhovd. Research Group for Lifespan Changes in Brain and Cognition. Psykologisk institutt. UIO, Norge.

Finansiering

Nasjonalforeningen for folkehelse gjennom midler samlet inn i TV-aksjonen 2013. 

Utstyr

 • HPLC analyser av serum og spinalvæske fra pasienter med og uten delirium. Vi vil også bruke HPLC for å analysere serum/CSF fra musemodeller.
 • Laser scanning confocal microskopi
 • Immunogull elektronmikroskop
 • Laser Microbeam System and catapulted into LPC-Microfuge tube caps
 • Quantitative immunoblotting og proteomics.
 • Musemodeller: atferdsanalyser, EEG.
 • Ekstracellular registreringer i hjerneskiver
 • MR-bilder av hjernen med spesielt fokus på hippocampus, forandringer i hvit substans, kortikal atrofi og locus coeruleus og thalamus

Start-slutt

01.03.2015 -01.03.2018

 

Utvalgte publikasjoner

 • CSF biomarkers in delirium: a systematic review. Hall RJ, Watne LO, Cunningham E, Zetterberg H, Shenkin SD, Wyller TB, MacLullich AMJ. Int J Geriatr Psychiatry. 2017 Jun 6. doi: 10.1002/gps.4720. Hall and Watne contributed equally PMID: 28585290
 • Increased CSF levels of aromatic amino acids in hip fracture patients with delirium suggests higher monoaminergic activity. Watne LO, Idland AV, Fekkes D, Raeder J, Frihagen F, Ranhoff AH, Chaudhry FA, Engedal K, Wyller TB, Hassel B. BMC Geriatr. 2016 Aug 2;16:149. doi: 10.1186/s12877-016-0324-0.
 • Preclinical Amyloid-β and Axonal Degeneration Pathology in Delirium. Idland AV, Wyller TB, Støen R, Eri LM, Frihagen F, Ræder J, Chaudhry FA, Hansson O, Zetterberg H, Blennow K, Bogdanovic N, Brækhus A, Watne LO. J Alzheimers Dis. 2016 Sep 20.
 • Cerebrospinal fluid levels of neopterin are elevated in delirium after hip fracture. Hall RJ, Watne LO, Idland AV, Raeder J, Frihagen F, MacLullich AM, Staff AC, Wyller TB, Fekkes D. J Neuroinflammation. 2016 Jun 29;13(1):170. doi: 10.1186/s12974-016-0636-1. Hall and Watne contributed equal
Publisert 26. feb. 2015 09:59 - Sist endret 17. apr. 2018 09:57

Kontakt

Farrukh A. Chaudhry (leder).

Torgeir Bruun Wyller

 

Besøksadresse

Avdeling for molykelærmedisin

Sognsvannsveien 9

Domus Medica

0372 Oslo