English version of this page

Takle sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos ungdommer

Prosjektet har som mål å undersøke når, hvordan og hvorfor sosioøkonomiske forskjeller påvirker utviklingen av kroppsvekt i løpet av barneårene. Med fokus på nabolagets mat- og aktivitetsutforming vil prosjektet også undersøke determinanter på flere nivåer knyttet til livsstilsatferd og kroppsvekt hos ungdommer.

Om prosjektet

Prosjektet ønsker å undersøke utviklingen av ulikhetene i kroppsvekt over tid fra fødsel til 14 årsalderen og identifisere viktige mellomliggende faktorer for disse ulikhetene. Effekten av hypotetiske intervensjoner på kroppsvekt og ulikheter i kroppsvekt vil bli undersøkt ved bruk av avansert statistisk modellering på longitudinale data med høy kvalitet. En kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder vil bli anvendt for å undersøke effekten av nabolagets fysiske utforming på atferder knyttet til helse og vektutvikling hos ungdommer. De relaterte sosioøkonomiske forskjellene i atferd og kroppsvekt vil bli undersøkt og mulige forklaringsmekanismer vil bli utforsket. 

Mål

  1. Å undersøke utviklingen av sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling over tid  ved hjelp av data fra en kohortstudie fra fødsel til 14 årsalder, og vurdere mellomliggende faktore for disse sosioøkonomiske forskjellene.
  2. Å vurdere effekten av hypotetiske intervensjoner på disse sosioøkonomiske forskjellene ved hjelp av metoder for kausal inferens.
  3. Å utforske foreldres og ungdommers perspektiver på barrierer og tilretteleggere for atferd knyttet til en sunn livsstil gjennom nabolagets mat- og aktivitetsomgivelser.
  4. Å kartlegge ungdommers mat- og aktivitetsomgivelsers og utforske effekt på helseatferd og kroppsvekt, samt ulikheter i disse, ved hjelp av en flernivås tverrsnittstudie i Oslo.

Bakgrunn

Overvekt og fedme er store globale folkehelseutfordringer og rammer uforholdsmessig personer med lavere sosioøkonomisk status i høyinntekts land. Til tross for økt nasjonalt og internasjonalt ansvarstaking har en reduksjon i forskjellene vist seg å være utfordrende, også for egalitære land som Norge. Spesielt for barn er slike ulikheter utfordrende, ettersom dette kan gi kort- og langsiktige konsekvenser, og føre til en ond sirkel av ulikhet i helse på tverres av generasjonene. For å løse denne utfordringen er det behov for å forstå når, hvordan og hvorfor disse ulikhetene oppstår og utvikler seg gjennom barndommen. Det er også viktig å undersøke de mer ukjente modifiserbare faktorene som bidrar til en ugunstig helseatferd som igjen kan føre til overvekt og fedme, og som er assosiert med ulikheter. 

Delprosjekter

  1. Sekundære analyser av data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)
  2. Kvalitativ studie av ungdommer og deres foreldre; utvikling og validering av et kartleggingsverktøy (mat- og aktivitetsomgivelser)
  3. Flernivås, skolebasert tverrsnittstudie av ungdommer som bor i ulike sosioøkonomiske nabolag.

Finansiering

Norges Forskningsråd: BEDRE HELSE programmet

Samarbeid

Universitetet i Bergen

Folkehelseinstituttet

Norges Idrettshøgskole

University of California, Los Angeles

Start  - Slutt

2018-2022

 

Publisert 28. mai 2019 14:39 - Sist endret 19. aug. 2021 09:15

Kontakt

Kontakt

Prosjektleder:

Mekdes Gebremariam

Telefon:

Besøksadresse:

Avdeling for ernæringsvitenskap, rom 3134
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere