English version of this page

Håndtering av farlig avfall

Riktig avfallshåndtering er viktig for å sikre ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet ved instituttet. Alle kontainere for farlig avfall må være tydelig merket med type innhold og kontaktperson/forskningsgruppe hvor avfallet kommer fra. Vær forsiktig når du transporterer farlig avfall og bruk nødvendig utstyr for beskyttelse.

Alle ansatte/tilknyttede og studenter plikter å forholde seg til disse rutinene for korrekt avfallshåndtering.

Hva er farlig avfall?

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Som f.eks.

 • Kjemikalier (rom 0114)
 • ”Risiko-avfall”: Blod, celler, virus bakterier, skarpe eller spisse gjenstander (rom 0116)
 • Biologisk avfall: Døde forsøksdyr og lignende (rom 0116 / fryserrom i avfallssonen)
 • Radioaktivt avfall (rom 0115)

Kjemikalier

For å finne ut om ditt avfall skal klassifiseres som farlig avfall, kan du lese sikkerhetsdatabladet. Et slik skriv skal inneholde informasjon om farlige egenskaper. I tillegg til å sikre trygg bruk, vil informasjonen også være til hjelp for korrekt avfallshåndtering. Her vil du også finne informasjon om nødvendig verneutstyr og eventuelle verneinnretninger som skal benyttes. Informasjon om kjemikalier finnes også på www.ecoonline.no

Alt avfall skal pakkes og merkes forsvarlig. Bruk originalemballasje hvis det er mulig og hensiktsmessig. Beholdere skal være hele og korker skal være skrudd ordentlig på. Unngå bruk av emballasje som kan forveksles med husholdningsprodukter, for eksempel kaffeglass, brusflasker o.l..

Instituttet kjøper inne plastkanner for farlig avfall, etiketter for merking finnes i avfallsavdelingen i underetasjen. Kontakt HMS koordinator hvis du mangler utstyr eller etiketter.

Det enkelte stoff/stoffblanding skal merkes tydelig med

 • innhold (kjemikalienavn og omtrentlig sammensetning). Dersom innholdet er ukjent, skal beholderen
  merkes med ”ukjent innhold".
 • dato
 • navn på kontaktperson, avdeling/seksjon og telefonnummer

Plassering

Kjemikalieavfall, spillolje og batterier plasseres på rom 0114 i underetasjen i Domus Medica.

Flyktige stoffer plasseres i innerste del av avfallsrommet med avsug. Avfall skal plasseres på hyllene, opp fra gulvet.

Eksplosive kjemikalier skal ikke plasseres på dette rommet. Kontakt HMS-koordinator ved avhending av eksplosiver.

Rommet skal til enhver tid være låst.

Risiko- og biologisk avfall

Ved håndtering av risikoavfall skal tilstrekkelig verneutstyr og eventuelle verneinnretninger, som avtrekksskap, benyttes. Les sikkerhetsdatabladet for informasjon.

”Risiko-avfall” og biologisk avfall kan være:

 • Biologisk materiale
 • Stikkende og skjærende utstyr
 • Mulige carcinogene/mutagene stoffer
 • Cytostatika m.m.

Alt avfall skal pakkes og merkes forsvarlig. Risikoavfall pakkes i gule plastbokser. Boksen merkes med utfylt deklarasjonsskjema for risikoavfall. Gule plastbokser og deklarasjonsskjema finnes i avfallsavdelingen i underetasjen. Kontakt HMS koordinator hvis du mangler utstyr eller etiketter.

Plassering

Gule risikoavfallsbokser skal plasseres i underetasjen i Domus Medica, rom nr. 0116. Rommet skal til enhver tid være låst.

Radioaktivt avfall

Ved håndtering av radioaktivt avfall skal tilstrekkelig verneutstyr og eventuelle verneinnretninger, som avtrekksskap, benyttes. Les sikkerhetsdatabladet for informasjon. All radioaktivt materiale som blir plassert i avfallsrommet skal merkes med etikett for radioaktivt avfall. Kontakt HMS koordinator hvis du mangler etiketter.

Radioaktivt avfall, som også er risikoavfall, pakkes i gule plastbokser. Boksen må merkes med etikett for radioaktivt avfall som finnes i avfallsavdelingen. Dette gjelder også avfall som tidligere har vært radioaktivt, men som har tikket ut. Bruk bequerel som enhet for å oppgi aktivitet.

Alt radioaktivt avfall, samt avfall som tidligere har vært radioaktivt, skal loggføres når det plasseres i avfallsrommet. Logg finnes inne på avfallsrom 0115. Hvis du har problemer med å bruke loggen må du kontakte HMS koordinator.

All bruk og avhending av radioaktivitet skal være registrert hos strålevernskoordinator i avdelingen.

Plassering

Avfallet skal plasseres i underetasjen i Domus Medica, radioaktivt avfallsrom, romnummer 0115.

Rommet skal til enhver tid være låst.

Hva gjør vi med vårt farlige avfall?

Farlig avfall samles i egnede rom. Det hentes jevnlig av godkjente renovasjonsfirmaer som UiO har avtale med og blir håndtert etter gjeldende lover og regerlverk.

 

Publisert 30. okt. 2015 14:53 - Sist endret 1. juni 2022 14:08