Disputas: Vibke Lilleby

Cand.med. Vibke Lilleby ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet vil forsvare sin avhandling for graden dr.med. (doctor medicinae): A clinical study of childhood-onset systemic lupus erythematosus: Accumulated organ damage and disease-related morbidity

Bedømmelseskomité

Professor Roald Omdal, Seksjon for klinisk immunologi, Medisinsk klinikk, Stavanger universitetssykehus, Stavanger
Professor Glenn Haugeberg, Revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand
Professor Inger Holm, Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Vibke Lilleby har funnet en høy forekomst av redusert bentetthet og annen organskade hos barn og unge med autoimmunsykdommen SLE - en medvirkende faktor synes å være behandling med kortison preparater. I perioden 2001-03 ble 72 pasienter med SLE fra barne- og ungdomsalder undersøkt i en tverrsnittsstudie ved barnerevmatologisk avdeling Rikshospitalet. Studien viste at 40 % av pasientene hadde redusert bentetthet i rygg og lårhals sammenlignet med bare 6 % i en frisk kontrollgruppe. Langvarig behandling med kortison ble funnet å ha en klar sammenheng med redusert kalkholdighet i skjelettet. I sin avhandling ”A clinical study of childhood-onset systemic lupus erythematosus - Accumulated organ damage and disease-related morbidity” viser Vibke Lilleby også at over halvparten av pasientene etter gjennomsnittlig 10 års sykdomsvarighet hadde organskade av annen type, mest hyppig i nyrer, muskelskjelettsystemet og i nervesystemet. SLE barn og unge hadde også en ugunstig profil for kolelesterolverdier funnet i blodet sammenlignet med friske kontroller, hvilket kan bety en høyere risiko for hjerte-karsykdom senere i livet. Derimot var det funnet overraskende lite organskade i lungene i motsetning til det som er funnet hos voksne eldre SLE pasienter. Avhandlingen konkluderer med at barn og unge med SLE har en større risiko for å utvikle benskjørhet i voksenalder, og at det derfor er viktig med tett oppfølgning hos behandlende lege både med hensyn til forebyggende tiltak mot benskjørhet, hjerte- kar sykdom og annen organskade.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 26. jan. 2007 12:06 - Sist endret 19. sep. 2007 13:08