Disputas: Petter Angell Olsen

Cand.scient. Petter Angell Olsen ved Rikshospitalet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Targeted sequence alteration in the genomes of mammalian cells mediated by oligonucleotides

Bedømmelseskomité

Professor Orlando D. Sharer, Pharmacological Sciences, State Univ. of New York at Stony Brook, USA
Professor Hans E. Krokan, Dept. of Cancer Research and Molecular Medicine, NTNU, Trondheim
Professor Steinar Funderud, Dept. of Immunology, Institute of Cancer Research, Dnr, Oslo

Sammendrag

Forsker ved Rikshopitalet, Petter Angell Olsen, har i sin doktorgradsavhandling studert en metode som kan brukes til å reparere defekte gener i levende celler. En stor drøm innen genterapi er å kunne reparere skadede gener på sin naturlige plass i cellen hvor genene er underlagt cellens naturlige kontroll – altså spesifikk gen reparasjon. Kan man klare dette, trenger man ikke å innføre nye gener eller infisere pasienter med virusvektorer. En effektiv metode for gen reparasjon/gen modifisering vil i tillegg ha stort potensial til bruk i studier av geners funksjoner. Spesifikk gen reparasjon er et lovende konsept, men det er store tekniske utfordringer som må løses før det blir aktuelt å teste denne metoden i klinikken. I avhandlingen ”Targeted sequence alterations in the genomes of mammalian cells mediated by oligonucleotides” har Petter Angell Olsen arbeidet med en metode hvor en benytter små DNA molekyler (oligonukleotider) til å reparere defekte gener i levende celler. Disse små DNA molekylene gjenkjenner stedet i cellenes DNA som man ønsker å reparere og når disse molekylene innføres i cellen, binder de seg til det defekte genet. DNA molekylene er konstruert slik at når de er bundet til det skadede genet vil de bli oppdaget av cellenes egne reparasjonssystemer som i noen tilfeller vil reparere cellens skadede gen. Avhandlingen beskriver både mekanismer som stimulerer samt mekanismer som forhindrer effektiv gen reparasjon ved bruk av små DNA molekyler. Dette er viktig kunnskap som danner grunnlag for en videre utvikling av gen reparasjons teknologier slik at de blir robuste nok til å kunne brukes i praktiske applikasjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 26. jan. 2007 12:05 - Sist endret 19. sep. 2007 13:10