Disputas: Kjetil Wessel Andressen

Cand.pharm. Kjetil Wessel Andressen ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The 5-HT7 serotonin receptor: G protein preassociation and functional selectivity

Bedømmelseskomité

Professor Bryan L. Roth, Dept. of Pharmacology, UNC Chapel Hill Medical School, USA
Professor Thue W. Schwartz, Dept. of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen
Professor Odd Brørs, Klinisk kjemisk avdeling, Ullevål universitetssykehus

Leder av disputas:  Professor Thoralf Christoffersen, Farmakologisk institutt, Rikshospitalet

Veileder:  Professor Finn Olav Levy, Farmakologisk institutt, Rikshospitalet

Sammendrag

Målrettet aktivering av ulike cellulære mekanismer fra samme reseptor
Farmasøyt og forsker Kjetil Wessel Andressen har i avhandlingen ”The 5-HT7 serotonin receptor: G protein preassociation and functional selectivity” studert serotoninreseptorer og har vist både hvordan ulike legemidler kan aktivere ulike cellulære mekanismer gjennom samme serotoninreseptor og hvordan disse reseptorene interagerer med andre proteiner i cellen. Mange hormoner og andre signalsubstanser utøver sine effekter i kroppen ved å binde seg til mottakerproteiner på overflaten av celler, såkalte reseptorer. Disse reseptorene overfører deretter dette ”signalet” ved å aktivere forskjellige andre proteiner på innsiden av cellen. Det finnes nesten 1000 forskjellige reseptorer, og 30 % av alle legemidler binder seg til ulike reseptorer på celleoverflaten ved enten å aktivere eller inhibere en eller flere reseptorer. Én reseptor kan regulere flere ulike proteiner og dermed prosesser i cellen. Nylige funn tyder på at visse legemidler spesifikt kan aktivere et utvalg av disse prosessene, som igjen kan gi opphav til forskjell i effekt/bivirkning mellom forkjellige legemidler. I et cellulært modellsystem har Kjetil Wessel Andressen forsket på en gruppe reseptorer som aktiveres av serotonin. Serotonin har effekter i bl.a. hjernen, tarmen, blodplatene, blodårene og hjertet. Avhandlingen viser at forskjellige legemidler kan påvirke serotoninreseptoren 5-HT7 ulikt. Av spesiell interesse ble det funnet at visse antipsykotika ikke bare blokkerer 5-HT7, men fører til at reseptoren transporteres inn i cellen hvor den blir degradert. En nærmere forståelse av denne mekanismen kan føre til utvikling av mer målrettede legemidler. Flere forskjellige reseptorer kan aktivere felles signalstoffer, såkalte G proteiner. Avhandlingen viser også at serotoninreseptoren 5-HT7 kan danne stabile komplekser med G proteiner, hvilket fører til en kraftig svekkelse av andre reseptorers signalering og aktivitet. Dette kan kanskje vise seg å være en ny metode å blokkere reseptorsignaler.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 15. feb. 2008 19:35 - Sist endret 15. feb. 2008 19:53