Disputas: Camilla Furu Skjelbred

Cand.scient. Camilla Furu Skjelbred ved Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Colorectal carcinogenesis: Genetic Susceptibility and Environmental Impact (Arbeidet er et fellesarbeid med Cand.scient. Mona Sæbø. De disputerer i felles disputas)

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor MD DMSc Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, København universitet, København universitet
2. opponent: Professor dr.med. Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, UiO
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor dr.med. Solveig Norheim Andersen, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus, UiO

Leder av disputas:  Professor dr.med. Trond Buanes, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, UiO

Veileder:  Hovedveileder: Professor Elin Kure, Høgskolen i Telemark, Bø. Biveileder: Seniorforsker Inger-Lise Hansteen, YMA, Sykehuset Telemark HF. Kontaktveileder: Professor Oddvar Næss, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus

Sammendrag

Tykk-/endetarmkreft (CRC) er den hyppigst kreftformen i Norge i dag for menn og kvinner samlet med ca 3500 nye tilfeller pr år. Norge er også blant de land i Europa med høyest forekomst og dødelighet av denne kreftformen. Det er stor variasjon i forekomst av CRC på verdensbasis, noe som indikerer at miljømessing eksponering (livsstilsfaktorer inkludert kosthold) har betydning for utvikling av CRC. Sykdommen utvikler seg vanligvis fra godartede polypper (adenomer) i tarmen over et langt tidsrom (adenom – karsinom sekvens). Dette er en trinnvis prosess med mange medvirkende faktorer, både miljøfaktorer og genetiske faktorer. Hvorvidt et fremmedstoff bidrar til kreft, avhenger ikke bare av graden av eksponering hos det enkelte individ, men også av individuelle forskjeller som er knyttet til genetisk følsomhet.

Studiens hovedmål er å få en bedre forståelse av den trinnvise utviklingen i CRC (fra adenom til karsinom) ved å fokusere på samspillet mellom eksponering for kreftfremkallende stoffer i diett og enkelte livsstilsfaktorer (røyk og alkohol), genetisk variasjon i omdannelsen av fremmedstoff og evne til å reparere DNA skade.

Den molekylærepidemiologiske KAM (Kolorektal cancer, arv og miljø) studien består av materiale fra NORCCAP screeningundersøkelsen i Telemark samt fra CRC pasienter som er operert ved Sykehuset Telemark HF og Ullevål universitetssykehus HF. Ved hjelp av genetiske metoder har vi studert gener knyttet til både omdanning av fremmedstoffer og DNA reparasjon. Dette for å kunne si noe om hvilke endringer (mutasjoner) i arvestoffet (DNA) som gir økt risiko for CRC i samspill med miljøfaktorer.

Våre resultater viser at risikoen for å utvikle CRC er sterkere assosiert med visse mutasjoner i gener involvert i omdanning av fremmedstoff og i gener involvert i DNA reparasjon. Noen mutasjoner ser også ut til å kunne påvirke effekten av en gitt eksponering.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver.

Publisert 24. sep. 2008 14:15 - Sist endret 26. sep. 2008 16:15