Disputas: Frank Becker

Cand.med. Frank Becker ved Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Auditory perception and language comprehension in aphasia – An event-related brain potentials (ERP) study

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Teija Kujala, Dept. of Psychology, University of Helsinki
2. opponent: Førsteaman. Magnus Lindgren, Dept. of Psychology, Lund University
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avd., Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus

Leder av disputas:  Professor Helge J. Nordal, Nevrologisk avdeling, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus

Veileder:  Hovedveileder: Professor Ivar Reinvang, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sammendrag: Hjernestrømmåling avdekker forstyrret oppfattelse av språklyder etter hjerneskade
Lege og forsker Frank Becker fra Sunnaas sykehus har undersøkt hvordan hjernen bearbeider språklyder hos afasirammede, dvs. hos mennesker med språkvansker etter hodeskade og hjerneslag. Resultatene tyder på at forstyrrelser allerede tidlig under språkbearbeidelsen påvirker evnen til å forstå språk. I studien ble det brukt en forholdsvis ny metode (Even-related brain potentials, ERP) som er basert på hjernestrømmåling. Metoden gjør det mulig å kartlegge hjerneaktivitet med en nøyaktighet på noen få tusendels sekunder. Selv om man skulle forvente en klar sammenheng mellom å oppfatte stavelser som ”ba” eller ”ta” og å forstå språk generelt, har forskningen ikke klart å vise en slik sammenheng. Mange afasirammede gjør kun få eller ingen feil når de skal skille stavelser fra hverandre, selv om de har store problemer med å forstå bare enkle beskjeder. Den mest brukte teorien om språkbearbeidelse forutsetter at hjernen forstår språk ved først å analysere språklyder og deretter større språklige enheter som stavelser, ord og setninger, og at problemer hos afasirammede først og fremst oppstår når hjernen ”setter sammen” stavelser til ord og setninger. Imidlertid foreslår resultatene fra denne studien på forstyrrelser i hjernefunksjonen så tidlig som bare én 10-dels sekund etter at en stavelse begynner. Flere av studiens resultater tyder dessuten på at høyre hjernehalvdel kan ta over noe av funksjonen av språksentrene som er skadet ved afasi. Hos de fleste mennesker bearbeides språk først og fremst i venstre hjernehalvdel, men studien finner tegn på økt aktivitet i motsatt hjernehalvdel hos de afasirammede. Dette er mer utpreget ved alvorlig afasi, noe som tyder på at gjenvinning av funksjonen i venstre hjernehalvdel gir mest bedring av språkfunksjonen. ERP-metoden har vist seg å gi en bedre forståelse av endringer i hjernen i forbindelse med hjerneskade. En bedret forståelse av slike mekanismer danner grunnlag for bedre og mer effektive rehabiliteringsmetoder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 19. jan. 2009 15:22 - Sist endret 20. jan. 2009 13:32