Disputas: Solveig Karin Bø Vatnar

Cand.psychol. Solveig Karin Bø Vatnar ved Institutt for psykiatri vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): An Interactional Perspective on Help-Seeking Women Subject to intimate Partner Violence

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor dr.med. Berit Schei, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
2. opponent: Professor MA PhD Marianne Hester, School for Policy Studies, University of Bristol, UK
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Overlege dr.med. Solveig Dahl, Samisk kompetansesenter for psykisk helse (SANSK), Karasjok

Leder av disputas:  Instituttleder dr.med. Lars Lien, Institutt for psykiatri, UiO

Veileder:  Professor Stål Bjørkly, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Sammendrag

Sammendrag:
Psykolog og forsker Solveig K B Vatnar har ved hjelp av en ny metode innenfor partnervoldsforskningen funnet at partnervold mot kvinner er langt mer heterogent og komplekst enn tidligere antatt. Disse funnene utfordrer etablerte sannheter og myter, og gir rettsvesenet, hjelpe- og behandlingsapparatet nye utfordringer.

Fysisk, psykisk og seksuell partnervold ble av de partnervoldsutsatte kvinnene opplevd og vurdert som klart ulike fenomen.

I ¾ av partnervolden var verken voldsutøver eller voldsutsatt påvirket av alkohol eller narkotika.

Kvinner som hadde vært utsatt for incest hadde 25 ganger høyere risiko for å havne i gjentatte parforhold med vold. Kvinner som hadde vært vitne til fysisk vold mellom foreldrene, hadde høyere risiko for å havne i gjentatte parforhold med vold, enn kvinner som hadde vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene.

Å være mor gav ingen beskyttelse mor partnervold. Tvert imot, varte volden lengre dersom kvinnene hadde barn, selv etter at parforholdet var avsluttet. Fysisk vold ble betydelig redusert under svangerskap, psykisk vold noe redusert, mens seksuell vold var uendret.

Hovedforskjellene mellom immigranter og etnisk norske partnervoldsutsatte kvinner var knyttet til psykososiale forskjeller og deres immigrasjonsstatus, ikke til ulikheter ved partnervolden. Samtidig var barn av immigrantforeldre oftere vitne til partnervolden enn barn av etnisk norske foreldre.

Hjelpsøking var for alle kvinnene differensiert, og knyttet til den aktuelle volden de søkte hjelp for. Ikke som tidligere antatt, at ulike kvinner utsettes for ulike typer og alvorlighetsgrader av partnervold og at disse oppsøker forksjellige deler avhjelpeapparatet.

157 kvinner rekruttert fra politi, familievernkontor og krisesentra har deltatt i forskningsprosjektet, hvor en har anvendt interaksjonelt perspektiv og multivariate design.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver.

Publisert 12. mai 2009 19:32 - Sist endret 27. mai 2010 13:39