Disputas: Deidi Ann Bergestuen

Cand.med. Deidi Ann Bergestuen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies on the Epidemiology and Fibrotic Complications of Small Intestinal Neuroendocrine Tumors

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Kjell Öberg, Avd. för Onkologisk Endokrinologi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala, Sverige
2. opponent: Ass. Professor Henning Grønbæk, Medisinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Solveig Norheim Andersen, Patologisk anatomisk avdeling, Institutt for klinisk medisin (Ahus), Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Tor Jacob Eide, Patologiklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Overlege Espen Thiis-Evensen, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, avdeling for organtransplantasjon, fordøyelses- og nyresykdommer, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Sammendrag

Ny kunnskap om overlevelse og komplikasjoner ved nevroendokrin kreft
Lege og forsker Deidi Ann Bergestuen har i sin avhandling ”Studies on the Epidemiology and Fibrotic Complications of Small Intestinal Neuroendocrine Tumors” studert hva som påvirker overlevelse hos pasienter med nevroendokrin kreft i tynntarm (”carcinoid”). I tillegg har hun studert fibrosefremkallende faktorer hos pasienter med denne kreftformen. Fibrose er typisk for denne kreftformen og kan påvirke og ødelegge hjerteklaffer. Videre kan fibrosen klemme av tarmene med betydelige smerter som følge. Per i dag er det ingen behandling som kan tilbakedanne fibrosen når den allerede har oppstått. Sykehusjournaler til 258 pasienter behandlet ved Rikshospitalet i perioden 1983-2007 for nevroendokrin kreft i tynntarm ble gjennomgått. I forhold til normalbefolkningen fant man at overlevelsen 5 år etter diagnose var 78%. Dette er høyere enn tidligere vist ved befolkningsbaserte studier. Overlevelsen har ikke økt over tidsrommet 1990-2007. Spredning av kreften, økt verdier av tumormarkøren chromogranin A og økende alder var assosiert med kortere overlevelse. I alt ble 89 pasienter og 18 friske kontrollpersoner inkludert i en studie for å vurdere forekomst av fibrose i hjerte og for å vurdere forskjeller i fibrosefremkallende faktorer i blodet mellom pasienter og friske. Man fant hjerteaffeksjon i form av fibrose i klaffer og hjertets vegg hos 21% av pasientene. Mengden Activin A, et stoff assosiert med fibroseutvikling, var forhøyet i blod hos pasienter med klaffefeil forårsaket av fibrose. Hos pasienter med nedsatt funksjon av hjertets høyre hjertekammer, som kan representere et tidlig stadium av fibroseutvikling, ble det påvist forhøyede verdier av Connective tissue growth factor, et annet stoff assosiert med fibroseutvikling. Forhøyede verdier ble også funnet hos pasienter med lekkasje grunnet klaffefeil. I fremtiden kan slike stoffer være kandidater for målrettet behandling for å hindre fibroseutvikling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud.

Publisert 19. aug. 2010 14:11 - Sist endret 19. aug. 2010 14:22