Disputas: Kristian Heldal

Cand.med. Kristian Heldal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kidney transplantation in the elderly

Bedømmelseskomité

1. opponent: Overlege Jonas Wadström
2. opponent: Avd.overlege Knut Aasarød, Nyreseksjonen, St.Olavs Hospital, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Ingrid Os, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, UiO

Leder av disputas:  Professor Finn P. Reinholt, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, UiO

Veileder:  Overlege Karsten Midtvedt, Nyreseksjonen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sammendrag

Nyretransplantasjon for pasienter over 70 år
Overlege Kristian Heldal har undersøkt resultatene etter nyretransplantasjoner utført ved Rikshospitalet på pasienter eldre enn 70 år i perioden 1990 – 2005. Han konkluderer med at transplantasjon er et godt og realistisk behandlingsalternativ også for så gamle pasienter.
Nyretransplantasjon regnes generelt som den beste behandlingsform for pasienter med avansert nyresvikt. Det finnes imidlertid lite dokumenterte resultater vedrørende transplantasjon av eldre pasienter. Som en følge av ”eldrebølgen” utvikler også flere eldre personer avansert nyresvikt, som kan medføre behov for dialysebehandling eller nyretransplantasjon.
I avhandlingen Kidney transplantation in the elderly har Kristian Heldal og medarbeidere, ved hjelp av epidemiologiske analyser av data fra Norsk nyremedisinsk register og Rikshospitalets pasientjournaler, vist at nyretransplantasjon er et godt behandlingsalternativ for utvalgte pasienter eldre enn 70 år. De har også påvist faktorer som er mulige å endre og som kan påvirke resultatene. Blant annet viste det seg at kort tid i dialyse før nyretransplantasjon og fravær av akutte avstøtningsreaksjoner gir bedre resultater. Bruk av nyrer fra eldre avdøde givere medførte dårligere overlevelse, men i en egen undersøkelse av hvordan det gikk med pasienter som ble transplantert med nyrer fra eldre givere, viste det seg at overlevelsen likevel var akseptabel. For å kunne tilby transplantasjon til et økende antall pasienter er det viktig å øke antallet nyrer som er tilgjengelig for transplantasjon. Bruk av nyrer fra eldre personer som dør til eldre med nyresvikt kan være en måte å oppnå dette. Studien viste også at resultatene etter transplantasjon har bedret seg betydelig i tiden etter årtusenskiftet da man tok i bruk moderne og mer potent immundempende behandling.
Nyretransplantasjon vurderes derfor som et godt behandlingsalternativ også for utvalgte eldre pasienter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 11. mai 2010 13:46 - Sist endret 11. mai 2010 13:52