Disputas: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

M.Sc. Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Patient Reported Outcome (PRO) in Inflammatory Bowel Disease (IBD): the importance of fatigue, disease-related worries and Health-related Quality of Life.  

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Lisbet Ambrosius Christensen, Medicinsk Afdeling V, Århus Universitetshospital, Danmark
  • 2. opponent: Professor Anners Lerdal, Lovisenberg Diakonale Høgskole
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Overlege Tom Mala, Kirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Aker     

Leder av disputas

Professor Morten Vatn, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Bjørn Moum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kronisk utmattelse (fatigue) er 2 til 3 ganger hyppigere forekommende hos pasienter med kroniske tarmbetennelser enn i norsk normalbefolkning.

Forsker Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har vist at personer med de kroniske tarmbetennelsene ulcerøs kolitt og Crohn’s sykdom har en betydelig økt risiko for å oppleve kronisk utmattelse (fatigue) enn hva som er rapportert i norsk befolkning generelt.

Det finnes få vitenskapelige arbeider som har tatt for seg den potensielle rollen som kronisk tarmbetennelse kan ha på kronisk utmattelse, selv om problemstillingen ofte er beskrevet av personer med disse lidelsene. Mens utmattelse ofte er en naturlig del av livet til de fleste mennesker er dette i de fleste tilfelle symptomer som går over av seg selv. For å tilfredsstille kriteriene for kronisk utmattelse må symptomene derimot være av en viss intensitet og av en varighet på mer enn 6 måneder. I doktoravhandlingen - Patient Reported Outcome (PRO) in Inflammatory Bowel Disease (IBD): the importance of fatigue, disease-related worries and Health-related Quality of Life - har Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og medarbeidere vist at 2 ganger så mange med ulcerøs kolitt og nærmere 3 ganger så mange med Crohn’s sykdom tilfredsstiller disse kriteriene – sammenlignet med befolkningen generelt. Økte tarmsymptomer, redusert hemoglobinnivå og søvn predikerte utmattelsen. Jelsness-Jørgensens studier, som er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrift, er de første i sitt slag som omhandler denne problemstillingen blant disse pasientene. Tilstedeværelsen av kronisk utmattelse har også, viser avhandlingen, en betydelig negativ innvirkning på denne pasientgruppens livskvalitet. I tillegg til redusert livskvalitet viser Jelsness-Jørgensen og kolleger at personer med kronisk tarmbetennelse og samtidig kronisk utmattelse har betydelig mer sykdomsrelatert engstelse enn personer som ikke har kronisk utmattelse.

Doktoravhandlingen gir bredere innblikk i det å leve med kronisk tarmbetennelse.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 23. sep. 2011 08:40 - Sist endret 27. jan. 2016 09:40