Disputas: Helga Sanner

Cand.med. Helga Sanner ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Outcomes and prognostic factors in Juvenile Dermatomyositis.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ingrid Lundberg, Rheumatologikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
2. opponent: Professor Troels Herlin, Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Tore Abrahamsen, Pediatri, Kvinne- og barnklinikken, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Berit Flatø, Avd. for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Helga Sanner har funnet at de fleste pasienter med revmatisk muskel- og hudbetennelse oppstått i barne- og ungdomsår (juvenil dermatomyositt, JDM) utvikler skade i ett eller flere organer. Selv om skaden oftest påvises i hud, muskler og skjelett, hadde overraskende mange forandringer i lungene. De som hadde høy sykdomsaktivitet det første året etter diagnosen, utviklet mest organskade. I perioden 2005-2009 ble 60 norske JDM pasienter som hadde fått sykdommen mellom 1970 og 2006 grundig undersøkt på Oslo universitetssykehus. Disse ble sammenlignet med 59 kontroll personer (med samme alder og kjønn) tilfeldig trukket fra folkeregistret. I sin avhandling Outcomes and prognostic factors in Juvenile Dermatomyositis, viser Helga Sanner og medarbeidere at 90 % av JDM pasientene utvikler skade i minst ett organ, at halvparten hadde tegn på muskelskade som var synlig på MR av lårmuskulatur og at over 1/3 utviklet lungeforandringer synlig på CT røntgen. Pasientene var mer muskelsvake og hadde dårligere lunge- og fysisk funksjon enn kontroll personene. Imidlertid hadde mange pasienter lite eller ingen plager av den påviste organskaden. Studien er unik fordi det internasjonalt har vært begrenset kunnskap om hvordan det går med JDM pasienter. JDM er en svært sjelden sykdom, men i denne studien deltok de aller fleste norske pasienter som har fått diagnosen de siste 35 år. Resultatene er viktige både for pasienter, pårørende og helsepersonell, da den gir nyttig informasjon om prognosen ved JDM på lang sikt. Resultatene kan også brukes til å identifisere på hvilke områder forebyggende tiltak bør settes inn. Funnene viser også at det er viktig å bremse sykdomsaktiviteten i tidlig sykdomsfase.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 6. jan. 2011 15:23 - Sist endret 6. jan. 2011 15:32