Disputas: Yndis Annette Staalesen Strumse

Cand.med. Yndis Annette Staalesen Strumse ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The efficacy of rehabilitation in warm and cold climates for patients with rheumatic and neurological diseases. Three randomised controlled studies.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Kristian Borg, Institut för Kliniska Vetenskaper, Karolinska Institutet, Stockholm
2. opponent: Seksjonsoverlege Till Uhlig, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Frank Becker, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Berit Flatø, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin doktoravhandling undersøker lege og forsker Yndis Staalesen Strumse om det foreligger helsegevinster av et 4-ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram, og studerer om disse helsegevinster blir påvirket av om behandlingen gjennomføres i et varmt eller et kaldt klima. I den ene studien inngikk personer med de revmatiske sykdommene leddgikt og Bechterews sykdom, og deltakerne ble tilfeldig fordelt mellom behandling ved et behandlingssenter i et Middelhavsland eller ved et norsk rehabiliteringssenter. I to andre studier deltok personer med postpolio syndrom og medfødte, nevromuskulære sykdommer. Oppfølgingskontroller ble gjennomført 3 og 6 måneder etter avsluttet behandling. Resultatene av studiene viste at et 4-ukers rehabiliteringsprogram gav umiddelbare helsegevinster for alle de involverte pasientgruppene i begge klima, men dersom behandlingen ble gitt i varmt klima, oppnådde man generelt større effekt av lenger varighet enn om tilsvarende behandling ble gitt i Norge. Effekt utover tre måneders varighet ble definert som vedvarende. Typiske funn var at mens symptomer som smerte og tretthet ble vedvarende redusert kun etter behandling i varmt klima, oppnådde man en vedvarende økning av den fysiske kapasiteten mer uavhengig av den klimatiske settingen. Spesiell effekt av behandling i varmt klima, var en vedvarende større reduksjon i sykdomsaktivitetsmål blant deltakerne med leddgikt og en vedvarende økning i ryggens sidebevegelighet hos 91% av Bechterew pasientene. Studien som inkluderte pasienter med nevromuskulære sykdommer hadde imidlertid ikke kontrollgruppe i Norge, slik at behandlingseffekten var mer usikker for denne gruppen. De andre pasientgruppene har i dag tilbud om behandlingsreiser til varmt klima, og denne avhandlingen viser at et slikt tilbud gir relativt gode helsegevinster av minst tre måneders varighet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 5. mai 2011 11:38 - Sist endret 5. mai 2011 11:44