Disputas: Einar Osland Vik-Mo

Cand.med. Einar Osland Vik-Mo ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk for kirurgi og nevrofag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Propagation and characterization of stem like cells from brain tumors - establishment of a clinical protocol for immunotherapeutic targeting of tumor stem cells in glioblastomas

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Peter Dirks, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada
2. opponent: Professor Peter Siesjö, Department of Neurosurgery, Skane University Hospital, Lund, Sverige
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Inger Helene Madshus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Chantal Tallaksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Iver A. Langmoen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienten sit eige immunforsvar kan hjelpast til å angripe kreftstamceller i hjernekreft
Lege og forskar Einar Osland Vik-Mo har undersøkt om dei mest aggressive cellene i den vanlegaste forma for hjernekreft kan angripast ved å stimulere pasienten sit eige immunforsvar.
Den vanlegaste og mest alvorlege forma for hjernekreft, glioblastom, har ein svært dårlig prognose. Sjølv med kirurgi, stråling og cellegift er gjennomsnittleg levetid kun 15 månadar.
Aggressiviteten og terapiresistensen hjå denne kreftforma kjem frå celler som liknar stamceller, kreftstamceller. I avhandlinga Propagation and characterization of stem like cells from brain tumors - establishment of a clinical protocol for immunotherapeutic targeting of tumor stem cells in glioblastomas har Vik-Mo, i samarbeid med forskarar ved Universitetet i Oslo og internasjonalt, undersøkt korleis ein kan dyrke kreftstamceller. Dei har vist at slike celler har eigenskapar som minner om normal stamceller frå mennesket sin hjerne, og at kreftstamceller held på eigenskapane sine når dei blir dyrka i cellekultur. Ved å dyrke fram pasienten sine eigne kreftstamceller under krava sett til legemiddelproduksjon kan ein nytte cellene i medisinsk behandling. Ved så å hauste kvite blodceller frå pasienten, og stimulere desse med pasienten sine eigne kreftstamceller, kan ein hjelpe immunforsvaret til å angripe hjernekreften. Den første pasienten som vart behandla med denne nye terapien utvikla eit spesifikt immunsvar mot kreftstamceller og hadde ingen biverknadar.

Avhandlinga har gjort det mogleg å starte ei klinisk studie med utprøving behandlinga i fleire pasienter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 10. mai 2011 10:41 - Sist endret 10. mai 2011 10:49