Disputas: Zhihui Wang

Cand.med. Zhihui Wang ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Prognostic significance of 14-3-3s and CDC25s in vulvar squamous cell carcinoma.  

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Wei-gang Fang, Peking University Health Science Center, Beijing, Kina
  • 2. opponent: Professor Helga B. Salvesen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Stein Kvaløy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Seniorforsker Ruth Holm, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

I sin avhandling har lege og forsker Zhihui Wang funnet at cellesyklusproteinene 14-3-3σ, β, γ, ε, ς, η, CDC25B, CDC25C og fosforylert-CDC25C (Ser216) kan være involvert i utvikling og/eller spredning av vulvakreft. Videre er det vist at 14-3-3β og ε har prognostisk verdi hvor pasienter med høyt uttrykk av 14-3-3β og ε har kortere overlevelse enn pasienter som uttrykker lite av disse proteinene.
  
Kreft utgått fra ytre kjønnsorganer (vulva) hos kvinner utgjør omtrent 5 % av all gynekologisk kreft. Vulvakreft rammer oftest eldre kvinner, men stadig flere yngre kvinner utvikler denne kreftformen. Årsaken i de fleste tilfeller er ukjent, men infeksjon av humant papillomavirus (HPV) ser ut til å ha betydning for utvikling av vulvakreft hos de yngre kvinnene. Det store kirurgiske inngrepet som inngår i behandlingen av vulvakreft er ofte lemlestende med psykiske og fysiske plager. I dag finnes det få indikatorer som kan brukes for å velge ut pasienter som kan spares for en aggressiv kirurgisk behandling. Det er derfor viktig å søke etter prognostiske faktorer som kan styre den radikale kirurgiske behandlingen for å unngå over- respektiv under-behandling av pasientene.
  
Våre resultater gir ny innsikt i disse svulstenes biologi og kan på lengre sikt lede fram til markører som kan skille de aggressive svulstene fra de mindre aggressive, noe som vil kunne gi grunnlag for en individualisert behandling. Ved å individualisere behandlingen kan man redusere omfanget av det kirurgiske inngrepet, noe som gjør at livskvaliteten til mange kvinner ikke reduseres.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 15. juni 2011 15:10 - Sist endret 12. feb. 2015 16:02