Disputas: Vegard Hovland - Pediatri

Cand.med. Vegard Hovland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Asthma heterogeneity through childhood; beginnings and outcomes.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ronald Dahl, Dermato-Venerologi og Allergicentret, Klinisk Institut, Syddansk universitet, Odense, Danmark
  2. opponent: Professor Ludvig Magne Sollid, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Petter Gjersvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ludvig Andre Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Karin C. Lødrup Carlsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Vegard Hovland og hans medarbeidere har studert forløpet av astma og andre allergiske sykdommer fra fødsel og til 16 år. Blant 16-åringene fant man at 13.7% hadde pågående astma, 25.6% høysnue, 13.6% atopisk eksem, mens hele 52.6% hadde positive allergitest. Hos barn med gjentatt astmatisk type pustebesvær innen to-års alder var kun omlag 1/3 fri for astma, -symptomer, -medisinbruk eller overømfintlige luftveier i tenårene, og de hadde vedvarende lavere lungefunksjon uavhengig av om de fortsatt hadde astma ved 16 år. Ungdommer med astma og samtidig både høysnue og eksem i tenårene, hadde markert redusert lungefunksjon allerede fra fødsel og senere. Hos denne gruppen var det en spesielt nær sammenheng med risikofaktorer fra de første to leveårene. Funnene tyder på at utvikling av astma kombinert med samtidig både høysnue og atopisk eksem kan ha sitt opphav allerede fra svangerskapet, muligens forårsaket av felles risikofaktorer. Funnene tilsier at mulige årsaker til allergiske sykdommer bør studeres allerede fra livets start, og åpner for at forebyggende tiltak kanskje bør starte allerede ved starten av livet.

Hovlands avhandling ” Asthma heterogeneity through childhood- beginnings and outcomes” bygger på den norske Miljø og Barneastmastudien som startet i 1992 og som har fulgt opp barna fra de lå på barselavdelingen og til og med 16 års alder. Totalt 550 ungdommer ble undersøkt ved 16 år og av de hadde 329 lungefunksjonsundersøkelser også fra de første levedøgn, som er unikt i verdenssammenheng.

Publisert 1. apr. 2015 09:30 - Sist endret 16. apr. 2015 09:19