Disputas: Katharine Cecilia Williams - Klinisk arbeidspsykologi

Cand.psychol. Katharine Cecilia Williams ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Avoidance, Cognitive Behaviour Therapy and Mental Distress in Hearing Impaired Employees.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Kirsten Kaya Roessler, Institut for Psykologi, Syddansk universitet
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Tine Nordgreen, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Reidar Tyssen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Steinar Lorentzen

Hovedveileder

  • Egil W. Martinsen

For mer informasjon

Nedsatt hørsel er et usynlig folkehelseproblem

Psykolog Katharine Cecilia Williams' doktorgradsavhandling er den første studien av kognitiv terapi for hørselshemmede som er blitt gjennomført.

Antall hørselshemmede nordmenn vil ifølge offentlige anslag overstige en million i 2020. Til tross for den høye forekomsten er psykososiale konsekvenser av nedsatt hørsel lite kjent. Hørselssvekkelse blir gjerne assosiert med aldring, men antallet hørselshemmede i yrkesaktiv alder er høyere enn hva som er vanlig å anta. Behovet for forskning på dette området er stort.

Det eksisterer ikke noen direkte forbindelse mellom grad av hørselstap og grad av psykososialt stress. En døv person kan leve et godt liv, mens for en annen kan et lettere, ensidig hørselstap føre til alvorlig svekkelse av den psykososiale funksjonsevnen. I studien undersøkte Williams hvilke faktorer som er involvert når en hørselshemming fører til psykososialt stress.  I en tverrsnittsundersøkelse fant Williams en forbindelse mellom frykt for negativ evaluering, unngåelsesstrategier og psykososialt stress.

Den kognitive terapimodellen som Williams har utviklet, baserer seg på den kognitiv terapimodellen for sosial angst. Ifølge modellen vil bruk av unngåelsesstrategier opprettholde angsten og de psykososiale problemene (utmattelse, sosial isolasjon, konsentrasjonsvansker).

Deltakerne i studien som hadde klinisk signifikante nivå av psykiske helseplager, fikk mindre angstplager og større mestringstro etter å ha gjennomført terapiprogrammet. 

Publisert 12. nov. 2015 09:52 - Sist endret 4. jan. 2022 11:41