Disputas: Bothild Bendiksen - Barne- og ungdomspsykiatri

Cand.med. Bothild Bendiksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder in preschool children: comorbidity patterns, functional impairment and perinatal maternal risk factors.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Seniorforsker Søren Dalsgaard, Center for Registerforskning, Dept. of Economics and Business, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
  • 2. opponent: Professor Maj-Britt Posserud, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Trond H. Diseth, Pediatri, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Ivar Røssberg, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege dr.med. Pål Zeiner, Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom Klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

ADHD og atferdsvansker kan identifiseres allerede i førskolealder. Forebyggende tiltak vil derfor være mulig å iverksette på et tidligere tidspunkt enn det som i dag er vanlig. Yngre barn har oftere hyperaktive og impulsive symptomer og mindre oppmerksomhetsvansker enn skolebarn og ungdommer med ADHD, men har tilnærmet lik forekomst, og samme mønster av samtidige atferdsvansker. Barnets evne til læring, lek og sosial samhandling med venner synes lite påvirket av ADHD og atferdsproblemer i denne aldersgruppen, men foreldrene angir at barnets atferd er belastende for familien. I motsetning til studier av skolebarn, hvor opptil 5 ganger så mange gutter som jenter diagnostiseres med ADHD og atferdsvansker, finner man minimale kjønnsforskjeller blant førskolebarn i denne befolkningsbaserte studien. Dette kan innebære at symptomer på ADHD og atferdsvansker ofte overses blant jenter i skolealder.

Angst, depresjon og stress i svangerskapet er forbundet med en viss risiko for utviklingen av ADHD og atferdsvansker hos barn, men også assosiert med en rekke andre risiko- og beskyttende faktorer i graviditet, ved fødsel og i barselperiode, blant annet mors alder, røyking i svangerskapet, og hvor lenge barnet blir ammet. Forebyggende tiltak innenfor svangerskapsomsorgen bør implementere kartlegging av psykiske helseplager hos gravide og nybakte mødre.

Lege, forsker og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Bothild Bendiksen har sammen med sine medarbeidere undersøkt fenomenologi og risikofaktorer ved ADHD og atferdsvansker hos 3-åringer.

Prosjektet er basert på data fra studien ”ADHD i førskolealder” hvor kliniske undersøkelser av 1195 førskolebarn ble gjennomført over en 3-års periode. Deltakerne er rekrutterte fra ”Den Norske Mor- og Barn-studien” (MoBa) ved Norsk Folkehelseinstitutt, og inkluderer blant annet spørreskjemadata fra svangerskap, fødsel og barnets første leveår.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.
 

Publisert 28. jan. 2016 09:20 - Sist endret 1. feb. 2016 15:01