Disputas: M.Sc. Ingeborg Bolstad

M.Sc. Ingeborg Bolstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effects of aripipralzole vs. haloperidol on brain activiy in healthy volunteers.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Reader Paola Dazzan, Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry
  • 2. opponent: Professor Asta Håberg, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øyvind Rø, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Dekan Frode Vartdal, Det medisinske fakultet

Hovedveileder

Professor Jimmy Jensen, Högskolan Kristianstad

Sammendrag

Forsker Ingeborg Bolstad har vist at to ulike legemidler som brukes i behandling av psykose påvirker hjernens aktivitet ulikt.

Antipsykotiske legemidler kategoriseres ofte som første- eller annengenerasjons legemidler. De to legemiddeltypene har ulik virkningsmekanisme, bivirkningsprofil og effekt. Bolstad og medarbeidere har, ved hjelp av funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI), studert ett første- og ett annengenerasjons legemiddel, henholdsvis haloperidol og aripiprazol.

I avhandlingen har Bolstad fokusert spesielt på hjerneområder som er involvert i motivasjon og kognisjon; to prosesser som er forstyrret ved psykotiske lidelser. I motivasjonssytemet hadde haloperidol en mer dempende effekt enn narremedisin, mens aripiprazol befant seg på et mellomnivå. En slik effekt kan være gunstig med hensyn til å redusere hallusinasjoner og vrangforestillinger. Arbeidet indikerte videre at effekten av aripiprazol og haloperidol på kognisjon er relativt lik, selv om virkningsmekanismene er ulike. Bolstad og medarbeidere viser at farmakologisk fMRI, som er brukt her, er et nyttig verktøy som også kan vise seg som en mulig strategi i utvikling av nye medisiner.

 I motsetning til de fleste tidligere studier har bare friske personer deltatt som forsøkspersoner i dette arbeidet, noe som gjør det mulig å studere effekter av legemidlene uavhengig av sykdomseffekter.

Gjennom å kartlegge de ulike legemidlene så godt som mulig kan vi bidra til å stimulere til utvikling av nye medisiner, og bedre behandlingen av psykotiske lidelser ved å skape et bedre grunnlag for valg av legemiddel i hvert enkelt tilfelle.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.


 

Publisert 1. mars 2016 10:55