Disputas: Ivar Anders Eide - Nefrologi

Cand.med. Ivar Anders Eide ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Marine n-3 polyunsaturated fatty acids in renal transplantation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Daniel Serón, Department of Nephrology, Hospital Vall d’Hebron Barcelona, Spain

  • 2. opponent: Professor emeritus Harald Arnesen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kirsten Krohg-Sørensen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Halvor Rollag, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Sammendrag

Forskere ved Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med danske kolleger påvist en assosiasjon mellom inntak av marine fettsyrer og overlevelse etter nyretransplantasjon.

Gunstige effekter av marine fettsyrer. Marine fettsyrer, også kalt omega-3 fettsyrer eller n-3 fettsyrer, kan bare opptas i mennesket gjennom kosten og finnes i fisk og annen sjømat, samt i konsentrert form i enkelte legemidler og kosttilskudd. Tidligere studier har vist varierende grad av forebyggende effekt mot hjerte- karsykdom ved tilskudd av marine fettsyrer. Det har vært spekulert i om framskritt innen blodplatehemmende-, blodtrykk- og kolesterolsenkende behandling har redusert betydningen av å spise fisk. Fokus har de senere år blitt rettet mot pasientgrupper som antas å ha spesielt stor nytte av å innta marine fettsyrer, herunder organtransplanterte pasienter.

Assosiasjon med pasientoverlevelse etter nyretransplantasjon. I denne studien av 1990 norske nyretransplanterte ble det vist at høye nivåer av marine fettsyrer i blod, som uttrykk for høyt inntak av fisk, var assosiert med redusert risiko for død. Pasienter med et høyt inntak av marine fettsyrer (øvre fjerdedel av studiepopulasjonen) hadde 44% lavere relativ risiko for død uavhengig av årsak og 82% lavere risiko for død relatert til hjerte- karsykdom enn personer med et lavt (nedre fjerdedel) inntak av marine fettsyrer.

Assosiasjon med risikofaktorer for hjerte- karsykdom. Sammenfallende med funn i tidligere studier i andre pasientgrupper, ble det vist at høye nivåer av marine fettsyrer var assosiert med lavere hvilepuls, lavere nivåer av frie fettsyrer (triglycerider), lavere fastende blodsukkernivåer og høyere nivåer av det gunstige høy tetthet lipoprotein (HDL) kolesterol. Disse assosiasjonene kunne i noen grad forklare assosiasjonen mellom marine fettsyrenivåer og pasientoverlevelse.

Assosiasjon med transplantatoverlevelse. Tilsvarende assosiasjon som med pasientoverlevelse ble også funnet mellom marine fettsyrenivåer og overlevelsen av nyretransplantatet. Høyere nivåer av marine fettsyrer var også assosiert med mindre fall i nyrefunksjon og færre tilfeller av avstøtningsreaksjoner etter den initielle fasen (første tre måneder) etter transplantasjon. Funnene gir grunnlag for hypoteser om immundempende og nyrebeskyttende effekter av marine fettsyrer, som potensielt kan ha betydning for pasient- og transplantatoverlevelse.

Doktorgradsprosjekt. Stipendiat og lege Ivar Anders Eide og kolleger ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet har i samarbeid med kolleger ved Akershus Universitetssykehus, Aalborg Universitetssykehus og Aarhus Universitetssykehus analysert fettsyrenivåer i blod fra personer som mottok et nyretransplantat ved Rikshospitalet i perioden 1999 til 2011 og fulgt de med hensyn på alvorlige transplantasjonsrelaterte hendelser og pasient- og transplantatoverlevelse fram til 2015, med en gjennomsnittlig observasjonstid på 7 år. Dette er den første store studien som ser på betydningen av fiskeinntak etter organtransplantasjon.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning

 

Publisert 11. apr. 2016 15:49