Disputas: M.Sc. Annica Johansson - Rehabilitation Medicine

M.Sc. Annica Johansson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Changes in Occupational Patterns after Disability — A private, a domestic, or a working life triage— Exploring individual experiences through the lens of qualitative methods.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Lena-Karin Erlandsson, Institutet Hälsa, vård och samhälle, Lund Universitet, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Professor Ingvild Kjeken, Fakultet for helsefag, Institutt for ergoterapi og ortopediingenjørfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Gunnar Tellnes, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor emeritus Bjørgulf Claussen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Marie Berg, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Prioriteringer av daglige aktiviteter for økt kontroll etter sykdom

Ergoterapeut og forsker Annica E.M. Johansson har funnet at gapet mellom aktiviteter som personer må gjøre og ønsker å gjøre etter sykdom viser et behov for veiledning av strategier og teknikker for økt kontroll i deres hverdag.

Å ha gode rutiner i hverdagslige gjøremål og i arbeid kan øke personers tiltro til egne evner og motivasjon. I sin avhandling Changes in Occupational Patterns after Disability—A private, a domestic, or a working life triage—Exploring individual experiences through the lens of qualitative methods har Annica Johansson og medarbeidere vist at for å opprettholde en balanse i hverdagen valgte forsøkspersonene å fokusere antigen på personlige aktiviteter, husholdsgjøremål og familie eller lønnet arbeid.

Etter alvorlig sykdom og skade blir dagliglivets aktiviteter ikke bare en byrde for den som selv er rammet men også for nær familie. Med hensikt om å beskrive deltakernes erfaringer av endringer i aktivitetsmønster etter sykdom og opplevelse av tilpasning til en ny livssituasjon ble 31 personer intervjuet. Deltagerne var 9 pårørende til personer med spise- og svelgevansker, 14 personer som var uføretrygdet og 8 personer rammet av traumatisk hjerneskade.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

Publisert 7. jan. 2016 09:12 - Sist endret 15. jan. 2016 16:05