Disputas: Aud Ragnhild Misund - Psykiatri

Cand.polit. Aud Ragnhild Misund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mothers’ trauma reactions following preterm birth.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Pia Risholm Mothander, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Professor Malin Eberhard-Gran, Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne Margrethe Myhre, Enhet barne- og ungdomspsykiatri (BUP), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Guttorm Haugen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinne og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Trond H. Diseth, Kvinne og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

For tidlig fødsel kan påvirke mors psykiske helse og mor-barn forholdet.

Gleden og forventningen et nyfødt barn bringer med seg kan fort bli snudd til engstelse og bekymringer når det blir komplikasjoner som fører til en dramatisk for tidlig fødsel. En slik situasjon kan forståelig nok bidra til mye engstelse hos foreldrene og de nærmeste. Faren for at barnet ikke vil kunne leve opp eller at morens liv ikke står til å redde kan være høyst reell.

Den emosjonelle tilstanden moren er i kan ha innflytelse på den tidlige kontakten mellom mor-barn og ha stor innvirkning på barnets utvikling. For et prematurt født barn som har spesielle omsorgsbehov kan det tenkes å være særskilt viktig at omsorgspersonene er emosjonelt tilgjengelige for barnet.

I sin avhandling Mothers’ trauma reactions following preterm birth har Aud R. Misund og medarbeidere undersøkt de psykologiske reaksjonene hos mødre som har født for tidlig (før uke 33 i svangerskapet) og hvordan ulike forhold knyttet til en for tidlig fødsel kan påvirke det tidlige mor-barn forholdet.

De fant en høy forekomst (52%) av traumereaksjoner hos mødre som fødte for tidlig, og 2 år etter fødsel var forekomsten (23%) fortsatt relativt høy.

Funnene tyder på at den høye andelen av traumereaksjoner hos mødrene kan ha sammenheng med flere forhold knyttet til svangerskap, fødsel og barnets helsetilstand etter fødsel. Hvor høyt morens angstnivå er og tidligere problemer av psykologisk karakter kan også ha betydning.

I denne studien fant de at komplikasjoner tidlig i svangerskapet kan svekke kvaliteten i mor-barn relasjonen. Mens komplikasjoner som oppstod senere i svangerskapet og i sammenheng med den for tidlige fødselen bidro til bedre mor-barn forhold.

Denne studien fant en høy andel av traumereaksjoner hos mødrene etter for tidlig fødsel. Det mest overraskende funnet var imidlertid at mødrene med de høyeste nivå av traumereaksjoner rett etter fødsel utviklet de mest positive mor-barn forholdene på sikt. 

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 30. mars 2016 09:30 - Sist endret 30. mars 2016 15:40