Disputas: Terje Sæhle - Nevrokirurgi

Cand.med. Terje Sæhle ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pathophysiology and treatment of hydrocephalus role of static and pulsatile intracranial pressure.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ville Leinonen, Department of Neurosurgery, Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland
  • 2. opponent: Professor Chantal Tallaksen, Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vidar Gundersen, Department of Neurology, Oslo University hospital Rikshospitalet, Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Karl-Fredrik Lindegaard, Nevrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsoverlege Per Kristian Eide, Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet

Sammendrag

Shuntbehandling av hydrocephalus (HC) er blant de hyppigste prosedyrene som utføres på en nevrokirurgisk avdeling. Til tross for dette er behandlingen forbundet med høy forekomst av både behandlingssvikt og komplikasjoner. Ettersom denne statistikken ikke har endret seg betraktelig på flere tiår etterlyses en bedre forståelse av sykdommen og virkningsmekanismen bak behandlingen. Denne avhandlingen bygger på 5 artikler som utfordrer tradisjonelle modeller av HC og shuntbehandling.

Den klassiske beskrivelsen av HC bygger på en forståelse av statisk forhøyet intrakranielt trykk (ICP) grunnet opphopning av cerebrospinalvæske (CSF). Shuntbehandling beskrives som en metode for å normalisere statisk ICP ved å drenere bort et overskudd av CSF. Samtidig skal man unngå overdrenasje og for lavt ICP. Forståelsen av statisk ICP står imidlertid i konflikt med det vi observerer under operasjoner i hjernen eller ulike diagnostiske metoder; hjernen er ikke statisk, men kjennetegnes av kontinuerlige pulsasjoner eller fluktuasjoner i ICP. Den tradisjonelle modellen har også problemer med å forklare observasjoner hos enkelte HC pasienter, inkludert tilfeller med normal statisk ICP.

To av artiklene bygger på en randomisert kontrollert studie, hvor shuntventiler ble justert gradvis fra høyest til lavest (20-4 cm H2O) drenasjemotstand over et halvt år. Studien avdekket ingen signifikant relasjon mellom ventilinnstilling og forekomst av alvorlig overdrenasje eller grad av klinisk bedring. De neste artiklene baseres på deskriptive studier av nesten 300 pasienter som ble utredet med invasiv ICP måling- Studiene avdekket en mer signifikant stigning i pulsatil ICP enn statisk ICP ved underdrenasje av CSF. Avhandlingen gjør også rede for andre aspekter av statisk og pulsatil ICP, inkludert ulike feilkilder ved måling av disse. Studiene gir ikke støtte for den tradisjonelle forståelsen av HC, og det oppfordres til økt fokus på pulsatile eller hybride modeller i framtidig forskning.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 22. apr. 2016 08:58