Disputas: Mari Elen Strand

M.Sc. Mari Elen Strand ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The extracellular matrix in heart failure: Proteoglycans and collagens as regulat ors of inflammation, fibrosis and cardiac dysfunction.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Professor Martin Götte, Münster University Hospital, Tyskland

Andreopponent: Professor Anna Hultgårdh, Medisinsk fakultet, Lunds universitet, Sverige

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Finn P. Reinholt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kjetil SundeInstitutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Postdoktor Ida Gjervold Lunde, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bindevevsnettverket som omgir hjertemuskelceller påvirker utvikling av hjertesvikt

Hjertesvikt, en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe nok blod til å dekke kroppens behov, er en viktig dødsårsak i den vestlige verden og medfører betydelige kostnader for samfunnet. Det finnes i dag ingen kur for hjertesvikt, og en økt forståelse av sykdomsprosessen er nødvendig for utvikling av nye medisiner. I doktorgradsavhandlingen “The extracellular matrix in heart failure: Proteoglycans and collagens as regulators of inflammation, fibrosis and cardiac dysfunction” fant molekylærbiolog Mari Elen Strand og medarbeidere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus at spesifikke bestanddeler i hjertets ekstracellulære matriks påvirker immunrespons og arrdannelse i det sviktende hjertet. Med ekstracellulær matriks menes nettverket av bindevevsfibre, proteiner og sukkermolekyler som omgir hjertemuskelcellene. En balansert mengde av slike matriksmolekyler er viktig for god hjertefunksjon.

Det er finnes mange årsaker til hjertesvikt, inkludert økt blodtrykk og infeksjon. I de fire studiene som utgjør avhandlingen har hjertemuskelprøver og blod fra hjertesviktpasienter, mus med hjertesvikt som etterlikner trykkoverbelastning og infeksjon, og isolerte hjerteceller i kultur vært anvendt. Sentralt i studiene står tre matriksmolekyler: syndecan-4, lumican og kollagen 8. Resultatene viser at disse molekylene påvirker signalveier og prosesser som på kort sikt bidrar til å opprettholde hjertets funksjon når det utsettes for stress, nemlig aktivering av immunrespons og arrdannelse, men som over tid bidrar til hjertesvikt. Ekstracellulær matriks har tradisjonelt blitt ansett som en passiv og strukturell vevskomponent. Funnene i denne avhandlingen viser en aktiv rolle for matriksbestanddeler i et hjerte som utsettes for stress, og kan i så måte bidra til utvikling av fremtidige behandlingsstrategier for hjertesvikt. 

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 5. feb. 2016 14:55 - Sist endret 19. apr. 2021 13:09