Helsetjenesteforskningen, Ahus (HØKH)

Helsetjenesteforskning er et bredt sammensatt forskningsfelt. Vi har valgt å konsentrere forskningsaktiviteten om klinikknære problemstillinger som er relevante for spesialisthelsetjenesten.

Problemstillingene omhandler tiltak på tvers av forvaltningsnivå som gjelder pasienter med store og sammensatte behov innenfor prioriterte områder som organisering, samhandling og ressursanvendelse i helsetjenesten, simuleringsmodellering og operasjonsanalyse, og klinisk kommunikasjon.

Om gruppen

Det teoretiske grunnlaget og den metodiske tilnærmingen som er valgt i de ulike studiene er bestemt av hvilket problem som skal belyses og hvilket forskningsspørsmål som stilles. Vi benytter derfor både kvalitativ og kvantitativ metodikk, og ulike teoretiske perspektiv i vår forskning.

Vår samlede kompetanse inkluderer informatikk, statistikk, matematikk, epidemiologi, sosiologi, kjønnsteori, sosialantropologi, pedagogikk, samfunnsøkonomi, samfunnsmedisin, allmennmedisin, fysioterapi, sykepleie, psykologi, psykiatri, nevrologi og indremedisin.

De fleste problemstillingene vi jobber med krever tverrfaglig innsats. Såfremt temaet er forskbart, prioriterer vi områder der kunnskapsgrunnlaget om resultater i praktisk virkelighet er beskjedent. Dette perspektivet gjør det nødvendig å utvikle forskningsmetoder som integrerer kvalitative og kvantitative tilnærminger.

HØKH har tette samarbeidsrelasjoner nasjonalt og internasjonalt til helsetjenesteforskningsmiljøer som komplementerer de områdene vi dekker i vår forskning.

HØKH har siden 2013 vært koordinator for et nasjonalt nettverk i helsetjenesteforskning. Dette er et nettverk forankret gjennom prosesser i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) og de regionale samarbeidsorganene.

Årlig publiserer vi mer enn 50 artikler og fullfører mellom to og fire doktorgrader. Gjennom de siste årene har vi mottatt nærmere 80 millioner kroner i eksterne forskningsmidler, og omlag 50 % av aktiviteten er eksternfinansiert.

Publisert 20. aug. 2012 09:54 - Sist endret 7. mai 2018 12:55

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere