English version of this page

Klinisk og eksperimentell lungeforskning

Forskergruppen bruker eksperimentell forskning og klinisk medisinsk forskning til å studere ulike aspekter av lungemedisinske tilstander.

Om gruppen

Kombinasjonen av basalforskning og klinisk forskning gir oss en mulighet til å komme nærmere inn på sykdomsfremkallende mekanismer og hvordan disse påvirker våre pasienter.

Effekten av hypoksi på ulike organer, i særdeleshet hjerte og lunger, har en sentral plass i forskningen vår, både eksperimentelt og klinisk. I tillegg har vi noen satsningsområder knyttet til vår kliniske virksomhet, som allergologi, trening og respirasjonsfysiologi og effekter av covid-19.

Hypoksi

Eksperimentell og klinisk forskning vedrørende effekter av alveolær hypoksi på organismen, og hvilke mekanismer som ligger til grunn for disse. Forskningen gjøres med celle-, dyreeksperimentelle-  og kliniske studier, samt gjennom monitorering og behandling av pasienter med ulike hypoventilasjonstilstander.

Den eksperimentelle delen av forskningen har i stor grad vært sentrert rundt effekten av alveolær hypoksi på lungene, lungekretsløpet og hjertet. I dette arbeidet bruker vi dyreeksperimentelle modeller, kombinert med celleforsøk og avanserte molekylærbiologiske metoder.

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Undersøkelser av hvordan respiratoriske hendelser under pågående LTMV-behandling kan identifiseres og korrigeres. Startes nå et samarbeid med Institutt for informatikk ved UiO, der man skal bruke kunstig intelligens i denne kartleggingen.

Trening og respirasjonsfysiologi

Respirasjonsfysiologiske undersøkelser av pasienter som behandles for ulike kreftsykdommer, og effekten av fysisk trening av disse, er sentrale forskningstemaer på vårt respirasjonsfysiologiske laboratorium. 

Allergologi

 • Klinisk og biokjemisk effekt av spesifikk immunterapi
 • Penicillinallergi: Undersøkelser av pasienter med mistenkt allergi for å stadfeste eller avkrefte denne tilstanden

COVID-19

Sentral rolle i to samarbeidsprosjekter der man studerer senvirkninger av COVID-19 på lungefunksjonen ved hjelp av omfattende lungefunksjonsundersøkelser og CT-thorax.

Samarbeid

 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, UiO og OUS, Ullevål
 • Institutt for indremedisinsk forskning, UiO og OUS, Rikshospitalet
 • Thoraxkirurgisk avdeling, OUS
 • Division of Pulmonary Diseases, Geneve, Sveits
 • Institutt for informatikk, UiO
 • Norges idrettshøyskole

Prosjekter

 • The role of inflammasomes and related cytokines in the development of pulmonary hypertension cardiac dysfunction
 • Long-term effects of intensive training after lung cancer operation.
 • Penicillin allergy de-labeling of patients with false diagnosis of penicillin allergy. A tool for choosing correct antimicrobial treatment and reducing antimicrobial resistance.
 • Monitoring non-invasive ventilation; what should be the basic tools?
 • Information to children with one parent with cystic fibrosis
 • A double-blind, randomised, placebo-controlled cross over study of inhaled alginate oligosaccharide (OligoG) administered for 28 days in subjects with Cystic Fibrosis.
 • Responsible Explainable Machine Learning for Sleep-related Respiratory Disorders  (Respire)
Publisert 30. mai 2012 16:09 - Sist endret 1. apr. 2022 12:07

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere