NorCOMT - Norsk kohort av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering og annen rusbehandling

Studien følger pasienter som starter i behandling med og uten legemiddelassistert rehabilitering over tid for å få kunnskap om hvordan pasientforløpene arter seg.

Om prosjektet

Det er en nokså stor andel som avbryter LAR-behandling, selv om majoriteten finner seg til rette.

Denne studien skal belyse faktorer som kan predikere frafall fra behandlingen og dermed finne tiltak for å bedre kunne hjelpe pasientene til å fortsette i LAR.

Studien tar også sikte på å belyse utfall som livskvalitet og etablering av sosiale nettverk som en følge av LARbehandlingen, tema som i liten grad har vært fokusert tidligere.

Det planlegges en sammenligningsgruppe av tilsvarende avhengige pasienter som begynner i medikamentfri behandling.

NorComt prosjektet har inkludert over 700 personer; ca 550 nye pasienter ved oppstart i behandling, og ca 150 som har vært minst 3 år i LAR.

Prosjektet følger utvikling over tid, og våren 2016 avsluttes arbeidet med oppfølgingsintervjuet, ett år etter inklusjon i behandlingen, for å se på utvikling over tid.

Fremtidige oppfølginger vil primært foregå via registerkoblinger.

Se også https://norcomt.no og ResearchGate for mer informasjon.

Publiserte artikler fra NorComt prosjektet:

Kriminalitet

Attention-deficit hyperactivity disorder og selv-kontroll

Livskvalitet

 

 

 

Publisert 27. jan. 2012 14:31 - Sist endret 15. apr. 2021 12:25

Kontakt

Prosjektleder

Thomas Clausen

 

Deltakere

  • Ashley Muller
  • Edle Ravndal
  • Ingeborg Skjærvø
  • Eli Kristine Fiksdal Abel
Detaljert oversikt over deltakere