Sykehuslegenes holdninger til kjøp av helsetjenester i utlandet

2002/5: Botten, G., Nerland, S.M., & T.P. Hagen, Senter for helseadministrasjon (PDF 350 kb)

Fulltekst 350 kb

Sammendrag

I Rikstrygdeverkets følgeforskning i forbindelse med "Kjøp av helsetjenester i utlandet" (Innst.S.nr.24 2000-2001) deltok Senter for helseadministrasjon (UiO) med et prosjekt med formål å kartlegge holdninger til utenlandsbroen blant sykehusleger i Norge. Rapporten som nå er tilgjengelig, presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg av norske sykehusleger. I alt 852 sykehusleger (41 prosent) svarte på spørsmålene om utenlandsbroen. Rapporten viser at høsten 2001 var det fremdeles mange sykehus som ikke hadde tatt i bruk ordningen med kjøp av helsetjenester i utlandet. Kun 16 prosent av sykehuslegene arbeider ved avdelinger der de anfører at det er satt i gang tiltak for å benytte ordningen. Dette inkluderer alle typer avdelinger. Hvis man begrenser seg til de mest aktuelle avdelinger, blir bildet noe annerledes. Hele 61 prosent av legene ved ortopediske avdelinger oppgir at det er satt i gang tiltak for å benytte ordningen, tallet er tilnærmet likt for over- og underordnede leger.

Legers begrunnelse for at ordningen ikke er tatt i bruk, er flere og kan sammenfattes i noen hovedtrekk.

ISBN 82-7756-086-9

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 7. okt. 2011 11:40