Bruk av paneldatametoder til å belyse allmennlegers henvisningsmønster

2002/6: Lurås, H. & E., Aas, Senter for helseadministrasjon. (PDF 391 kb)

Fulltekst 391 kb

Sammendrag

Med utgangspunkt i et paneldatasett som ble innsamlet for å belyse hva som faktisk skjer med antallet henvisninger når dagens allmennlegetjeneste blir erstattet av en ny organisering og en ny avlønningsordning for allmennlegene har Lurås og Aas utarbeidet en rapport om bruk av panel datametoder. Med paneldatametoder er det mulig å skille effektene i de observerte variablene som skyldes endringer over tid for ett individ - intra individuelle effekter (within) - og de endringer som skyldes forskjeller mellom individ på ett tidspunkt - inter individuelle effekter (between). Det at vi har mulighet til å skille mellom disse to typene av endringer innebærer at panel datametoder egner seg godt for problemstillinger hvor det både er avhengighet mellom observasjoner av en bestemt leges praksisprofil i ulike tidsperioder, og hvor legene som praktiserer innenfor en kommune står overfor de samme rammevilkår. Det må understrekes at hensikten med rapporten ikke er resultater per se, det sentrale er snarere å gjennomgå og å diskutere de empiriske spesifikasjonene som ligger til grunn når en estimerer på et paneldatasett.(Resultat fra undersøkelsen, samt politikkimplikasjoner av funnene er tidligere publisert i Iversen & Lurås 2000).

ISBN 82-7756-083-4

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 3. okt. 2011 15:46