Beregning av en tilgjengelighetsindeks til spesialisthelsetjenester på kommunenivå

2002/14: av Gry Stine Kopperud, Senter for helseadministrasjon (PDF 440 kb)

Fulltekst 440 kb

Sammendrag

Formålet med dette notatet er å konstruere en indeks for å kunne belyse den norske befolknings tilgjengelighet til offentlig finansierte spesialisthelsetjenester. Geografiske variasjoner mellom alle kommunene beregnes i en tilgjengelighetsindeks, for spesialisthelsetjenester utført ved offentlige sykehus og privatpraktiserende spesialister utenfor sykehus. En indikator for tilgjengelighet på kommunenivå må inneholde et mål for kapasiteten i vedkommende kommune, og et mål for tilbudet i nærliggende kommuner. Tilgjengelighets-indeksen er beregnet med utgangspunkt i konstruerte kapasitets- og avstandsmatriser. Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten måles langs tre dimensjoner: Effektive senger, årsverk for sykehusleger og årsverk for privatpraktiserende spesialister med fylkeskommunal driftsavtale. Avstanden måles på to måter: Antall kilometer og reisetid i minutter.

Den beregnede tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten er best for de mest befolkningstette kommunene. Kommunene med best tilgjengelighet i forhold til gjennomsnittet er sammenfallende med de som har størst kapasitet per innbygger i fylket. Tilgjengeligheten er dårligst for kommunene i helseregion Nord. Aller dårligst er tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten i kommunene med små innbyggertall i Nordland og Finnmark.

ISBN 82-7756-096-6

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 7. okt. 2011 11:44