What is best and at what cost? Cross-national differences in the treatment of ageing-related diseases - Norwegian perspective from a comparative OECD-project

2002/15: by Grete Botten & Terje P. Hagen, Center for Health Administration (PDF 465 kb)

Fulltekst 465 kb

Sammendrag

Dette notatet er en presentasjon av OECD prosjekt "OECD Study on Ageing-Related Disease: What is best and at what cost?" med vekt på den norske delen. OECD-prosjektet hadde fokus på behandling og kostnader av aldersrelaterte sykdommer, og ønsket å anvende både mikro og makrodata fra landene.

Senter for helseadministrasjon ved Grete Botten var ansvarlig for den norske del av prosjektet, etter forespørsel fra daværende Sosial- og helsedepartement. To sykdommer ble valgt ut; brystkreft og hjerteinfarkt. Grete Botten var ansvarlig for rapportering om brystkreft, mens Terje P. Hagen var ansvarlig for rapportering om hjerteinfarkt. Fagfolk fra de respektive fagområder deltok i arbeidet. I tillegg til å se prosjektet fra en norsk vinkel gir notatet en oppsummering fra hovedprosjektet ved OECD om deres funn og konklusjoner.

Sammenligningen mellom Norge og andre land viste at for brystkreft ligger Norge under gjennomsnittet for fem års overlevelse (78 % for kvinner over 60 år). England kom dårligst ut med 75 %. Norge etablerer nasjonalt forebyggende screeningprogram senere enn mange andre land. Alle land (spesielt Sverige) har etter 1990 redusert dødeligheten av brystkreft for kvinner over 40 år, men studien samlet ga ingen sikre holdepunkter for at screening har påvirkning på overlevelse for brystkreft. Det mest påfallende for Norge sammenlignet med alle andre land var den meget lave andel kvinner som fikk brystbevarende kirurgi. Når det gjelder hjerteinfarkt viste studien at dødeligheten går ned i Norge, som i resten av landene, men at reduksjonen har vært noe mindre i Norge. I alle land har akutt invasiv behandling for hjerteinfarkt økt (PTCA og coronar by pass), og de norske ratene per 100 000 innbyggere 40 år og eldre ligger på et gjennomsnitt for alle landene. Studien viser at Norge har kort liggetid for hjerteopererte, den var lav allerede i 1990 og hadde i 1998 minket til 7.8 dager, som er blant de laveste for alle landene. Norge lå høyt i bruk av kolesterolsenkende medikamenter (statiner), sammenlignet med de andre landene.

OECDs generelle merknad for hovedprosjektet er at det er en meget stor utfordring å utvikle et internasjonalt standardisert informasjons system for å evaluere helsetjenesten, siden dataene varierer mellom de ulike landene og ofte er utilstrekkelige. For eksempel for kreft er det et stort behov å kunne ha data om kreftstadium når en skal vurdere overlevelse. For hjerteinfarkt trenger en data om risikofaktorer. I samsvar med dette påpeker den norske forskergruppen at det for Norges vedkommende er nødvendig å etablere helseinformasjonssystemer som følger pasientene over tid. Ved en fremtidig norsk satsning på å utvikle informasjonssystem og for deltagelse i store internasjonale sammenligninger, trengs det et bredt miljø som kan bidra med å sammenstille og fortolke data og koordinere deltagelsen.

ISBN 82-7756-098-2

Se dokumentasjon fra OECD

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 7. okt. 2011 11:50