An inquiry into the size of health charities: The case of Norwegian patient organisations

2002/16: by Jan Abel Olsen & Jan Inge Eidem, Institute of Community Medicine, Department of Economics, University of Tromsø (PDF 232 kb)

Fulltekst 232 kb

Sammendrag

I Norge er det mer enn 60 ulike pasientorganisasjoner som organiserer mennesker med en spesifikk sykdom eller et spesielt helseproblem. Hva bestemmer medlemsoppslutningen og inntektene til disse organisasjonene? Med utgangspunkt i de data som var tilgjengelige studerer denne rapporten 45 av organisasjonene. Spesielt er man opptatt av i hvilken grad ulike karakteristika ved sykdommene kan forklare pasientorganisasjonenes størrelse

Man fant en positiv sammenheng mellom hvor utbredt en sykdom er og medlemsmassen. Forskerne fant også tegn på at dødsrisiko ved sykdomstype påvirker medlemsmassen, dvs at sykdommer med høy dødsrisiko gir høy oppslutning. Det var også indikasjoner på at sykdommer med antatt høyere status trekker flere medlemmer til en pasientorganisasjon. Når det gjelder organisasjonenes inntekter, er organisasjonens alder og medlemsmasse de mest betydningsfulle variablene.

ISBN 82-7756-099-0

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 7. okt. 2011 11:51