The moral relevance of personal characteristics in setting health care priorities

2002/17: Jan Abel Olsen, Jeff Richardson, Paul Dolan & Paul Menzel, Institute of Community Medicine, UiT, Centre for Health Program Evaluation, Monash University, Sheffield Health Economics Group, University of Sheffield, Pacific Lutheran University, Tacoma (PDF 265 kb)

Fulltekst 265 kb

Sammendrag

Denne rapporten diskuterer etiske argumenter for å ta hensyn til ulike personlige karakteristika ved prioritering mellom pasientgrupper. Først gies en oversikt over hvilke studier som har spurt folk om deres syn på denne type kontroversielle prioriteringsspørsmål. Deretter diskuteres hvilke etiske grunner som kan forklare folks syn.

Rapporten utvikler en generell modell som klassifiserer de ulike personlige karakteristika til forhold som kan være knyttet til sykdommers årsak, og forhold knyttet til konsekvensene for familie og samfunn av å gjøre syke folk friske. Forskerne prøver å skille mellom slike karakteristika som kan ha en underliggende etisk begrunnelse og slike som er i konflikt med allment aksepterte prinsipper for sosial rettferdighet.

ISBN 82-7756-100-8

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 7. okt. 2011 11:52