Hva betyr forskning, utdanning og reisetid for sykehusenes kostnader?

2002/18: Kittelsen, S.A.C, Magnussen, J. & F.N. Piro, Frischsenteret, Sintef UNIMED NIS, Senter for helseadministrasjon (PDF 498 kb)

Fulltekst 498 kb

Sammendrag

I denne rapporten ser man på konsekvensene av forskning, utdanning og reisetid på sykehusenes kostnader. Rapporten er utarbeidet ved Frischsenteret og SINTEF Unimed på oppdrag for Helsedepartementet, og danner en del av faktagrunnlaget for Hagen-utvalget som har vurdert framtidig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten. Rapporten slår fast at norske sykehus er aktive på forskningsfronten, især universitetssykehusene, og det er også her forskningen er rimeligst målt i kostnader per vitenskapelige artikkel.

Resultatene viser at forskning koster, og at det ikke oppveies av noen økt produktivitet fra sykehus med mye forskning. Kostnaden for en ekstra doktorgrad er anslått til mellom 2 og 6 millioner kr, og en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift vil koste mellom 125 og 600 tusen kr avhengig av kvaliteten på tidsskriftet. Forskningsaktiviteten er imidlertid ujevnt fordelt. Ansatte ved regionsykehusene og Radiumhospitalet er medforfattere på over 80% av alle publiserte artikler. Rapporten slår også fast at utdanning av medisinerstudenter og høgskolestudenter har liten eller ingen kostnadseffekt for sykehusene, mens utdanning av turnuskandidater og legespesialister har betydelig kostnadseffekt. Når det gjelder pasienters reisetid påvirker ikke sykehusenes kostnader. Det er ikke mulig å påvise noen entydig sammenheng mellom sykehuskostnadene og pasientenes reisetid.

ISBN 82-7756-101-6

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 7. okt. 2011 11:53