Individuals' preferences for GPs - Choice analysis from the establishment of a list patient system in Norway

2003/5: Lurås, H., Center for Health Administration & HERO
(PDF 339 kb)

Fulltekst 339 kb

Er en leges pasientpopulasjon tilfeldig sammensatt eller har legen eller legekontoret bestemte egenskaper, kvalifikasjoner eller kjennetegn som tiltrekker seg bestemte typer pasienter? Ved innføringen av FLO i Norge har store deler av den norske

Undersøkelser fra fastlegeordningen viser at det er en systematisk sammenheng mellom egenskaper ved legen og potensielle pasienter. Folk velger en lege med samme kjønn som seg selv og at aldersforskjellen mellom lege og pasient skal være så liten som mulig. Kvinner velger derfor oftere kvinnlige leger enn mannlige leger.

befolkningen med de muligheter den enkelte står overfor, foretatt et faktisk valg av lege. Den empiriske analysen er basert på de utfylte legevalgskjemaene for 10.000 personer i representativt valgte kommuner. Det er estimert en valgmodell for rangering. Metoden har tidligere vært benyttet innenfor transportøkonomi hvor hensikten har vært å finne et uttrykk for folks preferanser for ulike transportmiddel.

Resultatene viser at det er en systematisk sammenheng mellom egenskaper ved legen og egenskaper ved potensielle pasienter. Spesielt er det slik at folk foretrekker en lege med samme kjønn som seg selv og at aldersforskjellen mellom lege og pasient skal være så liten som mulig. En viktig politikkimplikasjon av dette funnet er at legekollegiet i kommunene bør avspeile alders,- kjønnssammensetningen i befolkningen. En annen politikkimplikasjon er at legenes avlønningsordning bør ivareta forskjeller i pasienttyngde.

Den spesifiserte modellen forklarer dataene bedre enn om vi hadde antatt at befolkningens legevalg var helt tilfeldige. Men resultatene fra analysen viser også at en "usystematisk" eller tilfeldig komponent spiller en rolle for befolkningens legevalg. Fordi analysen er gjort på basis av svært få karakteristika om de to aktørene kan det i den usystematiske komponenten ligge utelatte variable som nasjonalitet, avlønningsordning etc. Trolig er elementer knyttet til legens medisinske kvalifikasjoner og personlighet, og elementer i lege - pasient relasjonen viktige aspekter i den komponenten som i analysen er uforklart.

ISBN 82-7756-108-3
Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 27. sep. 2011 15:53