"En effektivitetsanalyse av privatpraktiserende fysioterapeuter i Asker og Bærum"

2003/14: Roseng, Erik H., Frischsenteret & HERO
(PDF 639 kb)

Fulltekst 639 kb

I 2002 ble det gjennomført en undersøkelse av kvalitet og produktivitet ved privatpraktiserende fysioterapeuter i Asker og Bærum (HERO 2002:19). Data innhentet i undersøkelsen brukes nå for å undersøke og diskutere effektivitet innen fysioterapi. I alt 55% av den totale pasientmassen til fysioterapeutene er målt. Kvalitet er målt som pasientenes uttalte tilfredshet på en skala med heltall fra en til fem. Effektivitetsmålet baserer seg på at de enhetene med best observert praksis danner en referanse for øvrige enheter. Det er brukt DEA (Data envelopment analysis) som tilnærmingsmetode. Av de kvalitetsvariable som har stor innvirkning på effektivitet, er fysioterapeuten evne til å hjelpe pasienten til å føle seg så frisk at han eller hun kan utføre sine normale, daglige gjøremål.

Hovedresultatene er at fysioterapeutene har en gjennomsnittlig effektivitet på ca 80%, som øker til oppunder 87% når det tas hensyn til kvalitet i effektivitetsanalysen. Det er stor spredning i effektiviteten; en stor gruppe av fysioterapeutene oppnår full effektivitet, mens den synker til under femti prosent hos andre. Det framgår også at det er en avveining mellom kvantitet og kvalitet blant de mest effektive enhetene; Høyere kvalitet kan ikke oppnåes uten at det skjer en viss reduksjon i kvantitet, og omvendt. Av de mulige kvalitetsvariabler som var inkludert i datamaterialet, viste det seg at to hadde en statistisk signifikant innvirkning på effektiviteten. Det var fysioterapeutens evne til å hjelpe pasienten til å føle seg så frisk at han eller hun kunne utføre sine normale, daglige gjøremål, samt ventetid for å begynne fysioterapibehandlingen. Effektivitetsforskjellene kunne bare i liten grad forklares på bakgrunn av ytre kjennetegn til fysioterapeutene eller deres praksis.

ISBN 82-7756-119-9
Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 27. sep. 2011 15:53