"Fastlegeordningen og det kommunale legearbeidet - Er det tilfeldig hvilke leger som påtar seg kommunalt legearbeid?"

2003/15: Godager, G., Senter for helseadministrasjon
(PDF 441 kb)

Fulltekst 441 kb

Kommunene har som følge av Fastlegeordningen (FLO) ansvar for å sikre innbyggere listeplass hos en fastlege, men er også ansvarlige for at legeoppgaver som ikke omfattes av FLO blir utført. Dette innbefatter ordningen med kommunalt ansatte tilsynsleger på sykehjem og leger på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Det "kommunale legearbeidet" utføres i hovedsak av fastleger ansatt i deltidsstillinger, og i henhold til avtaleverket har kommunene anledning til å kreve at fastlegene utfører inntil 7,5 timer kommunalt legearbeid per uke som betingelse for å få individuell fastlegeavtale med kommunen. Data om kommunalt legearbeid fra utvalgte kommuner viser stor variasjon mellom de forskjellige kommunene relativt til innbyggertallet.

I denne rapporten vil man undersøke om en fastlege med kortere pasientliste enn ønsket, er villig til å utføre arbeidsoppgaver som for de er mindre lønnsomme enn arbeid med egen praksis. Analysen viser at leger som opplever pasientknapphet har signifikant større sannsynlighet for å arbeide mer enn 7,5 uketimer for kommunen enn leger som har fått det antall pasienter de ønsket seg. I tillegg viser data at leger som er spesialister i samfunnsmedisin, har en større sannsynlighet for å utføre kommunalt legearbeid utover 7,5 uketimer. Det kan dessuten se ut til at leger som praktiserer i usentrale kommuner, utfører mer kommunalt legearbeid.

ISBN 82-7756-121-0
Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 27. sep. 2011 15:53