"Er verdien av liv høyere for de rike og frisk enn for de fattige og syke"

2003/22: Hoel, M. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo & HERO
(PDF 323 kb)

Fulltekst 323 kb

Fokus i denne rapporten er verdsetting. De fleste ville svart nei på spørsmålet om "Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke". Men i økonomien har man eksempel på analyser der en nøytral verdsetting av liv ikke er åpenbar. I analyser legges det til grunn at verdien av liv er uavhengig av inntekt og helse, selv om standard økonomisk teori skulle tilsi at dette ikke er tilfelle. Artikkelen er delt i to deler, den første omhandler inntektsulikheter mellom land, i den andre delen er fokus flyttet til et enkelt land. I første del gir forfatteren en samfunnsøkonomisk vurdering av omfanget av et kollektivt gode som kan øke gjennomsnittlig levealder i alle land. Da det kollektive godet koster noe, må en anslå verdien av den økte levealderen for å vurdere omfanget av dette godet. Et viktig spørsmål er om en skal verdsette økt levealder likt på tvers av land, selv om landene har ulik inntekt. I del to av rapporten er analysen flyttet til et enkelt land, der inntektsforskjeller mellom innbyggerene er sett bort fra. Innbyggerne kan ha ulike helsetilstander, og helsetiltak kan gi ulik virkning på levealderen for ulike typer pasienter. I helseøkonomi-litteraturen blir det ofte hevdet at et krav om kostnadseffektivitet er et viktig kriterium for å allokere et helsebudsjett mellom ulike konkurrerende formål. I artikkelen diskuteres det om et slikt kriterium implisitt verdsetter et ekstra leveår for en frisk person høyere enn for en person som har en redusert helsekvalitet, f.eks. en blind.

ISBN 82-7756-129-6
Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 27. sep. 2011 15:53