"General Practice: Four Empirical Essays on GP Behaviour and Individuals’ Preferences for GPs"

2004/1: Lurås, H. Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 633 kb)

Fulltekst 633 kb

Denne doktoravhandlingen tar utgangspunkt i innføring av fastlegeordningen. I tre arbeider analyseres effekter av ulike rammevilkår på omfang og sammensetning av tjenester allmennlegen yter til sine pasienter. Resultatene viser at mangel på medisinske retningslinjer, gjeldende avlønningsordning, forskjeller i kommunal legedekning og forskjeller i pasienttilgang, både innebærer variasjon i antall legetjenester som tilbys pasientene men også variasjon i antall henvisninger til spesialist. Med andre ord er ikke ulikheter i pasientens helsetilstand og diagnose den eneste kilden til medisinsk praksisvariasjon blant legene. Stykkpris betaling av legetjenester kan derfor vise seg å bli kostbart for staten.

I det fjerde arbeidet analyseres data fra legevalg skjemaene som befolkningen fylte ut i forkant av fastlegeordningen. Analysene viser at det er en systematisk sammenheng mellom kjennetegn ved en lege og kjennetegn ved de personene som velger legen som fastlege. For eksempel er sannsynligheten høy for at pasienten velger en lege av samme kjønn som seg selv og med minst mulig aldersforskjell mellom seg selv og legen. Slike valgmønstre har en implikasjon som avlønningsordningen bør ta hensyn til. Noen leger får en tyngre pasientliste enn andre leger, og de som får en kort liste med krevende pasienter bør sikres de samme inntektsmulighetene som en lege med en lang pasientliste med relativt friske pasienter. Rapport 2004: 1 "General Practice: Four Empirical Essays on GP Behaviour and Individuals Preferences for GPs" omhandler innføringen av fastlegeordningen. Fire forskjellige essays belyser ulike virkninger ordningen har hatt på tjenestene til legene samt legevalg i befolkningen.

Lurås sin avhandling peker på viktige politiske avveininger i bruken av stykkpris ved avlønning av leger. På den ene siden er stykkpris nødvendig for å kompensere leger som har krevende pasienter på sine lister. På den annen side kan stykkpris medføre store kostnader for det offentlige på grunn av inntektsmotivert adferd blant legene. En blandet avlønningsmodell som den norske, hvor fastlegene avlønnes dels ved et fast årlig beløp per listeperson (per capita), og dels ved en stykkpris for tjenester som ytes, er trolig en fornuftig løsning.

ISBN 82-7756-132-6
Publisert 25. mai 2011 16:22 - Sist endret 27. sep. 2011 15:52