Strategier for bedre helse og funksjonsevne blant eldre

2005/4: Eika, K.H., Lurås, H., Økonomisk institutt, Institutt for helseledelse og helseøkonomi og HERO
(PDF 579 kb)

Fulltekst 579 kb

Forebyggende arbeid i helse og omsorgstjenester er spesielt viktig ovenfor eldre. Men tjenestene som tilbys må være stabile og av god kvalitet.

Hvilke forebyggingstiltak overfor eldre bør prioriteres? I rapporten går forfatterne gjennom forebyggende arbeid, med vekt på tiltak som med sikkerhet eller trolig er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen er det like nærliggende å spørre hvorfor forebyggingstiltak som en vet har stor samfunnsmessig nytte ikke har et større omfang.

Kvaliteten på behandlende helse- og omsorgstjenester er særlig viktige i det forebyggende arbeid overfor eldre. Det gjelder ikke minst i forhold til mentalt eller fysisk svekkede eldre. Svekkede eldre vil ofte ikke ha tilstrekkelig kompetanse eller autoritet til å sikre kvalitet i tjenesterelasjonen. Samtidig er god skjønnsutøvelse viktig, og forutsetter, i tillegg til menneskelig innsikt, ofte også betydelig geriatrisk kompetanse. Slike kvalitetsaspekter kan i liten grad måles eller veies, og det gjør ytre kontroll med kvalitet og ressursutnytting vanskelig. Forebygging krever også et langsiktig og overordnet perspektiv, samtidig som gode tiltak lett kan bli underbudsjettert i konkurranse med mer akutte og livsnødvendige tiltak, og med tiltak der effektene er lettere å dokumentere.

Disse utfordringene vil være tilstede i en hver organisasjonsform. Økt satsing på forebygging forutsetter at det tilføres ressurser og kompetanse til de tjenestene som er viktige for forebygging, men dette er ikke alene en garanti for at forebygging faktisk gjennomføres. Det må samtidig være et fokus på om de institusjonelle og organisatoriske rammevilkår har en utforming som bidrar til nødvendig stabilitet i tjenestetilbudet, og til god kvalitet.

ISBN: 82-7756-149-0
Publisert 25. mai 2011 16:22 - Sist endret 27. sep. 2011 15:52