Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private levernadører av laboratorie- og røntgentjenester

2005/14: Hagen, TP, Iversen, T,& AC Kittelsen, Institutt for helseledesle oghelseøkonomi, Frischsenteret, HERO
(PDF 835 kb)

Fulltekst 835 kb

Denne rapporten beskriver aktivitet og kostnader i offentlige og private røntgen- og laboratorieenheter. Laboratoriedelen av undersøkelsen er begrenset til laboratorier innen medisinsk biokjemi (klinisk kjemi). Data er hentet inn ved hjelp av registreringsskjemaer som er sendt alle offentlige og private enheter innen røntgen og medisinsk biokjemi. Rapporten utgjør sluttdokumentasjon for et oppdrag utført i 2004 av HERO for Riksrevisjonen. Notatet ble endelig overlevert 31.1.2005 men har vært underlagt utsatt offentlighet fram til 21.10.2005. Med unntak av notatets vedlegg 1-5, er notatet trykt som undervedlegg på side 49-80 i

Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter”, Dokument nr. 3:3 (2005-2006). Undersøkelsen viser at private røntgeninstituttene står for om lag en tredel av den samlede røntgenaktiviteten i Norge, og private laboratorier står for om lag en sjettedel av aktiviteten innen klinisk kjemi. Andelen private er høyest i Helse Øst og lavest i Helse Nord. Det er forskjeller i sammensetning av tjenester mellom offentlige sykehus og private enheter. En rekke omfattende undersøkelser gjøres utelukkende i det offentlige. De offentlige sykehusene har i større grad døgnkontinuerlig vakt, og forskning er konsentrert til noen få offentlige enheter. Det har vært problematisk å overføre informasjonen fra sykehusenes røntgensystemer til kodene i takstsystemet. Det mangler også en standard for analysenavn innen medisinsk biokjemi. Dette innebærer trolig at mange sykehus ikke har tilstekkelig god informasjon om omfanget og sammensetningen av egen virksomhet. Variasjonen i bruk av analysenavn i laboratorievirksomheten innebærer også at det vanskelig å se at refusjonsmyndighetene vet hvilke om de betaler riktig refusjon. Undersøkelsen viste også at offentlige enheter i liten grad har informasjon om deres andel av kostnader knyttet til sykehusenes felles drift, og derfor ikke gode anslag over hva deres tjenesteproduksjon koster.

ISBN 82-7756-160-1
Publisert 25. mai 2011 16:22 - Sist endret 27. sep. 2011 15:52