Simulering av ventetid og effektivitet i sykehus - Separate eller kombinerte avdelinger for akutte og elektive pasienter

2006/4: Forfattere: Tjoflot GK , Waaler HT, Iversen T, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Institutt for helseledelse og hhelseøkonomi, UiO og HERO (PDF 155 kb)

Elektive og akutte pasienter konkurrerer ofte om behandlingsressursene på sykehus. Den akutte pasienten prioriteres behandlet forann den elektive pasienten. Ved hjelp av datasimuleringer sammenlignes det i HERO rapport 2006:4 pasientstrømmene i en sepratat elektiv og akutt operasjonsavdeling og en kombinert elektiv/akutt avdeling. Simuleringsresultatene taler for en kombinert avdeling.  

Fulltekst 155 kb

Mange norske sykehus opplever uønskede strykninger av elektive operasjoner fordi øyeblikkelig hjelp pasienter må prioriteres. Den elektive pasienten som ble støket fra operasjonsprogrammet henvises til venting til det igjen er ledig kapasitet. En skjerming av sykehusenes planlagte elektive virksomhet er derfor et tilbakevendende tema i den helsepolitiske debatten. I denne artikkelen diskuterer vi fordeler og ulemper med skjerming av elektiv virksomhet med utgangspunkt i resultatene fra en simuleringsmodell. Modellsimuleringene er gjort med det norskutviklede dataprogrammet Powersim Constructor.

En kombinert avdeling som både behandler akutte og elektive pasienter forventes å ha kortere ventetider og mindre overtidsbruk enn en løsning med separat akutt og separat elektiv avdeling. Bakgrunnen for dette er at større fleksibilitet i den kombinerte avdelingen i ressursbruk i behandling av elektive og akutte pasienter oppnår høyere gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse. I den kombinerte avdelingen står pasientene i fare for å bli strøket av programmet på operasjonsdagen siden de konkurrerer med akutte pasienter om kapasitet. Som kompensasjon for denne ulempen får de kortere ventetid i ordinær kø før behandling. Resultatene tyder på at skjerming av elektiv virksomhet i seg selv ikke er så gunstig som antatt siden den samlede kapasitetsutnyttelsen for begge avdelinger blir mindre enn ved den kombinerte avdelingen. Imidlertid kan separate avdelinger medføre muligheter for effektivisering av den elektive virksomheten som igjen vil kunne bidra til kortere ventetider.

ISBN 82-7756-165-2

 

 

 

Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 30. sep. 2011 19:52