Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader?

2007/2: Forfattere: Hagen TP, Iversen T, Kittelsen SAC, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO, Frischsenteret & HERO - Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (PDF)

Et ønske bak sykehusreformen av 2002 var at sykehusene skulle kjøpe inn mer tjenester fra private aktører for å stimulere til kostnads-effektivisering gjennom konkurranse (St. meld. nr. 5 (2003- 2004)). I rapporten 2007:2 omhandles forholdet mellom de regionale helseforetakene og de private leverandørene av laboratorie- og røntgentjenester i kjølvannet av sykehusreformen.

Fulltekst

Sammendrag

I denne rapporten beskrives endringer i forholdet mellom de regionale helseforetakene og de private leverandørene av laboratorie- og røntgentjenester i kjølvannet av sykehusreformen. Endringene er delvis bestemt av endringer i reguleringsregime og delvis av anbudsprosesser og kontrakter initiert av RHF-ene selv. Anbudene har så langt blitt begrenset til å gjelde private leverandører, som blir garantert en minimumsaktivitet tilsvarende hva de hadde i 2004. Dette er trolig en viktig grunn til at samtlige RHF-er sier de ikke har foretatt kostnadssammenligninger mellom offentlige og private tilbud.

Det er så langt ingen tendens til at man ønsker å bruke konkurranse som et hjelpemiddel for å få til en optimal fordeling mellom offentlig og privat produksjon. Anbudskonkurransene har dermed dreid seg om å få til en gitt privat produksjon billigst mulig. I den forbindelse er det interessant at bare ett av RHF-ene har noen oppfatning av om de private tjenestene har blitt billigere etter anbudskonkurransen. Det er foreløpig for tidlig å trekke konklusjoner når det gjelder effektene av omleggingen på det offentliges samlede utgifter til tjenester fra private laboratorier og røntgeninstitutter. Tendensene så langt er sprikende og indikerer fallende utgifter per produsert enhet for laboratorietjenester og økende utgifter per produsert enhet for røntgentjenester.

ISSN 1890-1735
ISBN 82-7756-171-7

Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 3. okt. 2011 13:08