Fastlegeordningen - Utvikling i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet

2007/6: Forfatter: Godager G, Iversen T, Lurås H, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Helse Øst Kompetanssenter for Helsetjenesteforskning (PDF)

Fulltekst

Sammendrag

Rapportene har disse funnene:

  • Antallet kontakter med allmennlege har forandret seg lite i perioden 1999 til 2005. Gjennomsnittlig antall kontakter i løpet av de siste 12 måneder er 2,91 i 2005.
  • God kapasitet på kommunenivå samvarierer positivt med antall kontakter med allmennlege: antallet kontakter er større i kommuner der mer enn halvparten av legene har ledige listeplasser.
  • Andelen som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten har ikke blitt mindre etter innføringen av fastlegeordningen i 2001.
  • God kapasitet på kommunenivå samvarierer positivt med antall kontakter med spesialisthelsetjenesten: antallet kontakter med spesialisthelsetjenesten er større i kommuner der mer enn halvparten av legene har ledige listeplasser.
  • Ventetiden fra timebestilling til konsultasjon hos allmennlege har falt jevnt fra 1999 til 2005. Det er en jevn økning i andelen som får time samme dag, og en jevn nedgang i andelen som må vente mer enn 14 dager på konsultasjon.
  • God kapasitet på kommunenivå gir kortere ventetid: Ventetiden er signifikant kortere i kommuner der mer enn halvparten av legene har ledige listeplasser
  • God kapasitet på legenivå gir kortere ventetid: Leger som har mer enn 100 ledige plasser på sin liste tilbyr kortere ventetid enn leger som ikke har ledig kapasitet.
  • Det har skjedd en utvikling i befolkningens fornøydhet i perioden 2002-2005: Befolkningen er mer fornøyd med ventetiden til konsultasjon Befolkningen er mer fornøyd med konsultasjonslengden Ingen endringer i oppfatningen av fastlegens henvisningspraksis Befolkningen er mindre fornøyd med relasjonen til legen Befolkningen er mindre fornøyd med legens faglige dyktighet.
  • Myndighetene trenger et redskap for å overvåke utviklingen i befolkningens bruk av, tilgjengelig til og fornøydhet med fastlegene. Levekårsundersøkelsene koplet med fastlegedatabasen kan være et hensiktsmessig og billig redskap for å ivareta en slik overvåkingsfunksjon.

ISSN 1890-1735
ISBN 82-7756-178-4

Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 3. okt. 2011 13:17