Kostnader ved kortere arbeidsdag – En analyse for sektorer med overlappende arbeidstid

2008/9: Forfatter: Melberg, HO., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO (PDF)

Innføring av kortere arbeidsdag for personale med overlappende arbeidstid kan medføre økte lønnskostnader og mindre andel effektiv arbeidstid.

Fulltekst

Abstract

Hva skjer med lønnsutgiftene om det innføres kortere arbeidsdag for sykehuspersonale? Dette notatet presenterer en enkel modell som viser hvordan kortere arbeidsdag i sektorer med overlappende arbeidstid vil medføre at en økende andel av arbeidstiden vil gå med til rapportering til personalet som kommer på neste skift. Mer rapportering vil igjen medføre at en mindre andel vil være effektiv arbeidstid. Denne mekanismen gjør at en liten endring i arbeidstiden i noen tilfeller kan gi en stor endring i kostnadene. Sammenhengen mellom reduksjon i arbeidstid og kostnader er ikke-linear. Avhengig av forutsetningene, kan for eksempel en liten reduksjon i arbeidsdagen fra 7 til 6 timer føre til en økning av lønnsutgiftene på 25 %.

Notatet presenterer også resultatene fra en pilotundersøkelse om hvor stort andel av arbeidstiden som går med til overlapping på sykehus og sykehjem..

ISSN 1890-1735
ISBN 82-7756-194-6

Publisert 25. mai 2011 16:21 - Sist endret 3. okt. 2011 12:55